Хайлт хийх үг

Yelemi 23

Cov uas poob tebchaws yuav rov los

1Yawmsaub hais tias, “Cov uas yug yaj yuav raug txom nyem lauj! Lawv yog cov uas ua rau kuv pab yaj puam tsuaj tawg ri sua hauv kuv lub tshav zaub.” 2Vim li no, Yawmsaub uas yog Yixayee tus Vajtswv hais li no txog cov yug yaj uas saib xyuas kuv cov neeg tias, “Nej muab kuv pab yaj ua tawg ri sua thiab muab lawv ntiab khiav tag, thiab nej kuj tsis mob siab saib xyuas lawv. Saib maj, kuv yuav ua tib zoo saib nej vim tej kev phem uas nej ua.” Yawmsaub hais li no ntag. 3“Mas kuv yuav sau kuv pab yaj uas tseem tshuav nyob tawm hauv txhua lub tebchaws uas kuv ntiab lawv mus nyob rov qab los, thiab kuv yuav coj lawv rov los txog lawv lub nkuaj mas lawv yuav muaj menyuam coob thiab huaj vam tuaj. 4Kuv yuav tsa cov yug yaj los kav lawv yog cov uas mob siab saib xyuas lawv thiab lawv yuav tsis ntshai li lawm, yuav tsis poob siab nthav thiab tsis muaj ib tug ploj li.” Yawmsaub hais li no ntag.

5Yawmsaub hais tias, “Saib maj, lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog mas kuv yuav tsa Davi caj ces ib tug ceg uas ncaj ncees mas tus ntawd yuav ua vajntxwv kav thiab muaj tswvyim ua txhua yam thiab txiav txim ncaj thiab ua ncaj ncees rau hauv lub tebchaws. 6Thaum nws ua vajntxwv kav, Yuda yuav tau kev dim thiab Yixayee yuav nyob tso siab plhuav. Yuav hu nws lub npe hais tias ‘Yawmsaub uas yog peb txojkev ncaj ncees.’ ”

7Vim li no Yawmsaub hais tias, “Lub caij lub nyoog tabtom los yuav txog mas neeg yuav tsis twv hais tias ‘Muaj Yawmsaub tus muaj txojsia nyob uas coj cov Yixayee tawm hauv Iyi tebchaws los pom,’ 8tiamsis yuav hais tias, ‘Muaj Yawmsaub tus muaj txojsia nyob uas coj cov Yixayee tawm hauv tebchaws sab ped thiab hauv txhua lub tebchaws uas nws muab lawv ntiab mus nyob lawm rov los pom.’ Mas lawv yuav tau nyob hauv lub tebchaws uas yeej yog lawv li.”

Cem cov cuav xibhwb cev Vajtswv lus

9Tej lus hais txog cov xibhwb cev Vajtswv lus.

Kuv siab ntsws puas tag,

kuv tej pob txha tshee hnyo huvsi,

kuv zoo yam nkaus li tus qaug cawv,

zoo yam nkaus li

tus qaug cawv txiv hmab tsis meej pem,

vim yog Yawmsaub thiab tej lus dawb huv

uas nws hais.

10Cov uas ua nkauj ua nraug

muaj puv nkaus hauv lub tebchaws.

Vim tej lus uas Yawmsaub foom tsis zoo

lub tebchaws thiaj quaj ntsuag,

thiab tej tshav zaub hauv

tebchaws moj sab qhua kuj qhuav tag.

Lawv ua tej uas phem kawg li,

thiab lawv siv lawv lub hwjchim ua tsis ncaj.

11“Txawm yog cov xibhwb cev kuv lus

thiab cov pov thawj los kuj tsis hwm kuv,

txawm yog hauv kuv lub tuam tsev

los kuv kuj pom lawv ua phem.”

Yawmsaub hais li no ntag.

12“Vim li ntawd mas lawv txojkev

yuav zoo yam li txojkev nplua

rau thaum tsaus ntuj,

lawv yuav raug muab raws

rau hauv txojkev ntawd

thiab ntog tag qhov ntawd.

Kuv yuav coj xwm txheej phem

los raug lawv rau xyoo uas rau txim rau lawv.”

Yawmsaub hais li no ntag.

13“Cov xibhwb cev kuv lus hauv Xamali

mas kuv pom muaj kev phem kev qias.

Lawv tuav dab Npa‑as lub npe cev lus

thiab ua rau kuv cov neeg Yixayee yuam kev.

14Tiamsis cov xibhwb cev kuv lus hauv Yeluxalees

mas kuv pom muaj tej uas ntxim ntxub kawg li.

Lawv ua nkauj ua nraug, thiab pheej dag,

lawv tseem txhawb cov neeg ua phem lub zog,

thiaj tsis muaj ib tug tig kiag

ntawm nws txojkev limhiam rov los.

Kuv pom lawv sawvdaws

zoo yam li lub moos Xaudoo

thiab cov neeg hauv Yeluxalees

zoo yam nkaus li lub moos Kaumaula.”

15Vim li no Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no txog cov xibhwb cev Vajtswv lus tias,

“Saib maj, kuv yuav muab

zaub iab zaub daw rau lawv noj

thiab muab dej muaj taug rau lawv haus,

vim qhov uas tsis hwm kuv twb tawm ntawm

cov xibhwb cev Vajtswv lus hauv Yeluxalees

nthuav mus thoob tebchaws lawm.”

16Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no tias, “Nej tsis txhob mloog tej lus uas cov xibhwb cev Vajtswv lus hais rau nej, ua rau nej muaj siab vam qhuav qhuav xwb. Lawv hais tej zaj yog toog uas lawv xav hauv lawv lub siab xwb tsis yog tawm hauv Yawmsaub lub qhov ncauj los. 17Lawv hais tsis tu rau cov uas saib tsis taus Yawmsaub tej lus tias, ‘Nej yuav noj qab nyob zoo,’ thiab hais rau txhua tus uas tawv ncauj ua raws li lawv lub siab xwb hais tias, ‘Yuav tsis muaj xwm txheej phem los raug nej li.’ ”

18“Cov xibhwb ntawd muaj tus twg tau sawv

hauv cov neeg uas nrog Yawmsaub sablaj

es pom thiab hnov Yawmsaub tej lus,

thiab leejtwg tau mloog nws tej lus

thiab tig ntsej ncuv tos mloog?

19Saib maj, Yawmsaub tej cua daj cua dub

uas yog nws txojkev npau taws

tawm mus lawm,

yog lub khaub zeeg cua uas ntswj pes lees

yuav tawg saum cov neeg limhiam taubhau.

20Yawmsaub txojkev chim

yuav tsis thim rov qab

mus txog thaum nws ua kom tiav

raws li nws lub siab xav tseg lawm.

Yav tom hauv ntej

nej yuav nkag siab zaj no meej.

21Kuv twb tsis txib cov xibhwb cev lus ntawd mus,

los lawv dhia lawv mus xwb.

Kuv twb tsis tau hais rau lawv

los lawv cev lawv li lus xwb.

22Yog lawv tau sawv hauv cov

neeg uas nrog kuv sablaj

mas lawv twb cev kuv tej lus rau kuv cov neeg,

thiab ua rau lawv tig ntawm lawv tej kev phem

thiab tso tej uas lawv ua phem tseg lawm.”

23Yawmsaub hais tias, “Kuv yog tus Vajtswv uas nyob ze nej, tsis yog tus Vajtswv uas nyob deb nej los tsis yog?” 24Yawmsaub hais tias, “Leejtwg yuav mus tsiv nraim kuv ua rau kuv tsis pom nws tau lov?” Yawmsaub hais tias, “Kuv tsis nyob thoob plaws saum lub ntuj thiab hauv lub ntiajteb lov? 25Kuv twb hnov cov xibhwb uas tuav kuv lub npe cev lus dag, hais tias, ‘Kuv ua npau suav, kuv ua npau suav pom.’ 26Tej lus dag yuav nyob hauv cov xibhwb cev Vajtswv lus lub siab mus ntev li cas? Lawv pheej cev lus dag raws li lawv lub siab dag ntxias. 27Lawv pheej xav hais tias muab tej uas lawv ua npau suav pom piav ib leeg dhau ib leeg es yuav ua rau kuv cov neeg tsis nco qab kuv lub npe, ib yam li lawv tej poj koob yawm txwv tsis nco qab kuv lub npe mus teev dab Npa‑as lawm. 28Cia cov xibhwb uas ua npau suav piav lawv tej npau suav, hos cia cov uas muaj kuv tej lus piav kuv tej lus ncaj ncaj. Tej quav nyab puas thooj li tej txhuv mos?” Yawmsaub hais li no ntag. 29Yawmsaub hais tias, “Kuv tej lus zoo li hluavtaws thiab zoo li rab rauj uas tsoo pob zeb tawg ua tej dwb daim.” 30Yawmsaub hais tias, “Vim li no, saib maj, kuv tawm tsam cov xibhwb cev lus uas nyiag kuv tej lus ib tug dhau ib tug.” 31Yawmsaub hais tias, “Saib maj, kuv tawm tsam cov xibhwb cev lus uas siv lawv tus nplaig los tseem hais tias, ‘Yawmsaub hais li no.’ ” 32Yawmsaub hais tias, “Saib maj, kuv tawm tsam cov uas cev tej lus npau suav dag. Lawv qhia tej npau suav ntawd thiab coj kuv haiv neeg yuam kev vim yog tim lawv tej lus dag thiab tej lus uas lawv hais ua dog ua dig. Kuv twb tsis tau txib lawv thiab kom lawv ua. Vim li no lawv tsis muaj qabhau dabtsi rau haiv neeg no li.” Yawmsaub hais li no ntag.

33“Thaum muaj tus pejxeem twg lossis xibhwb cev Vajtswv lus twg lossis tus pov thawj twg nug koj hais tias, ‘Yawmsaub lub nras yog dabtsi?’ koj cia li teb nws tias, ‘Yawmsaub hais tias, Nej yog Yawmsaub lub nra hnyav ntag, mas kuv yuav muab nej laim pov tseg.’ 34Yog cov xibhwb cev Vajtswv lus thiab cov pov thawj thiab cov pejxeem tus twg lam hais tias, ‘Yawmsaub lub nra,’ mas kuv yuav rau txim rau tus ntawd thiab nws tsev neeg. 35Nej yuav tsum hais li no txhua tus nyias hais rau nyias tej phoojywg thiab nyias hais rau nyias tej kwvtij tias, ‘Yawmsaub teb li cas maj?’ lossis ‘Yawmsaub hais li cas lawm maj?’ 36Nej tsis txhob lam mus hais txog ‘Yawmsaub lub nra,’ dua li lawm, rau qhov lub nra ntawd yog tej lus uas txhua tus nyias hais nyias xwb, thiab nej muab Vajtswv uas muaj txojsia nyob, yog Yawmsaub tus muaj hwjchim loj kawg nkaus uas yog peb tus Vajtswv tej lus ntxeev dua rau ib qho lawm. 37Nej yuav tsum hais li no rau cov xibhwb cev Vajtswv lus tias, ‘Yawmsaub teb nej li cas maj?’ lossis ‘Yawmsaub hais li cas maj?’ 38Tiamsis yog nej cov xibhwb lam hais tias, ‘Yawmsaub lub nra yog li no,’ mas Yawmsaub hais tias, Nej hais tej lus no hais tias, ‘Yawmsaub lub nra,’ rau thaum kuv xa xov rau nej hais tias, ‘Nej tsis txhob hais tias Yawmsaub lub nra.’ 39Vim li no, saib maj, kuv yuav muab nej nqat laim pov tseg tawm ntawm kuv lub xubntiag tiag tiag li, muab kiag nej thiab lub nroog uas kuv pub rau nej thiab nej tej poj koob yawm txwv lawm huvsi. 40Thiab kuv yuav cia nej raug txaj muag ib txhis thiab raug thuam mus ib txhis li, yuav tsis tsis nco qab li.”

Vajtswv Txojlus - lus Hmoob Dawb - txhais tshiab xyoo 2004

Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society

Quotations of the White Hmong Holy Bible Standard Version, in any form, must obtain written permission from Thailand Bible Society if the quoted material is inclusive of at least 1,000 verses, or a copy of any book wholly or partially which amounts to 50 percent of the book quoted. For any long quotation, notice of copyright must appear as follows: Text Copyright © 2004 Thailand Bible Society. Used by permission.

More Info | Version Index