Хайлт хийх үг

MATEO 22:21

21Jøts ja tꞌadsoodøø:

―Ja nwɨndsøn.

Wɨnets ja ñɨma̱a̱jyɨdɨ ja nwɨndsønꞌa̱jtɨm Jesús:

―Yøꞌøts meets yø wɨndsøn mmoꞌop midi yø yjaꞌajtpy, jøts Dios yø xmoꞌodɨt midi Dios yjaꞌajtpy.