Хайлт хийх үг

La Bilalaha 16:3

3Tio e Pol goio masagatia e Timoti ele, eia pulia veia eia ge tilimuli egirua. Eia pulia mai ele, eia goio tau la irovilala te la vovole Timoti ele, la vuhula eia gabutatala egite Iuda ale pou te la gale alele, egite rovitia veia e tamala eia la tau Grik, la vuhula egite souka ge muku pilea ale eia kama abi la irovilala te valaluale tilala.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index