Хайлт хийх үг

La Bilalaha 3:26

26E Pita vikara mai ele kaluvu, eia goio vikaluvu pasi la valolo tetala mago “Ale La Tahalo Uru vimahuli la bilalaha tetala e Iesus uru ele, eia gabutatala etatou la valalua e Iuda, pala muga eia veia eia ge lapu rivu lou etatou te la iruru tegatou isasasa, etato ge pou la balavala te la matagaga tetala ale taritigi.” Tio oio volale, la merera bakisi te Pita kaluvu tiele.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index