Хайлт хийх үг

Ioanes 12

E Maria vipupuru la vahale Iesus me la bulu la obu ale mali vivili tataho

(Matiu 26:6-13; Mark 14:3-9)

1Goio, la haro iuolo soloio veia egiteu e Iuda ge igo la pougolula te La Ilali La Poloselelale, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite goio e Betani. Eia la mautu te Lasaras, la tahalo ale e Iesus vahiliti taroa la lulu la pileho. 2Goio egite igoale Iesus la ilali oio te la mautu alele. Goma e Maria ubibi la ilali ele, e Lasaras oio vipou tomi legiteu la valalua ale ali vikapopo le Iesus te la ilali ele. 3Goio e Maria abi isasa la botol la bulu la obu ale mali vivili tataho, la mapala uru, eia goio tigitaro tomia soio te la vahale Iesus, eia goio vipupuru la vahale Iesus ele, eia vipupurua kaluvu, eia goio sorobi tagarala me la ivula ale malau pepehole. Me la malia la bulu la obu ale eia tigi tarotiale, eia mali vivili sesele oilo te la ilo la lumale.

4Goma, isasa tegiteu la valalua la vimari te Iesus, e Iudas moli ale mulimuli ge sugu taro e Iesus soio te la lima giteu la gima, eia hiliti, eia goio tahi egiteu mago 5“Ilava etato kama abi la bulu la obu ale la mapala uru pepehole, ge vaharia soio tegiteu la valalua la ilotoloto, veia egite ge lotoa? La lalu ale la mapala uru sesele, koramulia etato ge abi e kina salatu vitu ovola, etato ge suli egiteu la valalua ale pou la savelela te la uati ale uru ele.” 6E Iudas vikara mai ele, eala moli eia kama gabutatala egiteu la morivava, ouka, eia gabutatala moli veia ge pakalia, la vuhula eia baumuli la tilalau la uati tegiteu ele, me eia pakalikali tai ovolale.

7Goma, e Iesus veia giteu la valalua la vimari tetala mago “Amuto ge mata soli la tavile aleie, ale eia mai ale mulimuli seseleti la vulovulo la abiri la tahalo ale pehoti, eia raragiti la vovogu te la haro ale egite ge ulaiau te la lulu la pileho. 8Egiteu la valalua la morivava, egite ge pou omai tamutou la leavalavala tomi, eala moli eau kama ge pou tabaa lou omai tamutoue.”

Egite la mulugaluga tegite pris kisi la vikararala veia ge bili e Lasaras

9Tio, egiteu la valalua e Iuda usu, egite lolotia veia e Iesus sibitalati oio la mautu e Betani, tio egite goio tetala ovola, egite veia ge hiloa, ge hilo tai e Lasaras ale egite loloti la rerela veia e Iesus vahilititia taro la lulu la pileho. 10Egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, egite hiloa veia la valalua ititia soio te Iesus me Lasaras, la hate giteu mamasi, egite goio kisi la merera veia ge bili e Lasaras, mai tai egite viputumulitia veia ge bili e Iesus tai ele. 11La vuhula egiteu e Iuda usu gabu tikumuti la igogolu ale uru e Iesus igigoa, egite kati roromuli egiteu e pris ale mamuga egiteu te la lotu tegiteu.

E Iesus goilo e Ierusalem mai la tirorola te la uru sesele

(Matiu 21:1-11; Mark 11:1-11; Luk 19:28-40)

12La valalua me hatavivile usu, egite guviti veia egite ge hilo la pougolu La Poloselela, egite oio pou tomitio. Goio mai galigeli egite loloa veia e Iesus masaga taia veia ge goio tai e Ierusalem ele. 13Tiele egite goio abi la veveve la liliu, me egite goio polo lahea soio te la gauruo. Goio egite tatola mago

“Hosana!

Etato ge vaisale la isa la tahalo

ale visibitala la merera te La Uru!

La Tahalo Uru ge balava sesele

la mulugaluga tegatou e Israel!”

14Goio, e Iesus goio paa muli isa e donki, me eia goio pou ovolale. Eia mai La Buk Tabu Ale Pala eia veitia maie:

15Amuto la valalua e Israel,

umala amuto ge tataga La Uru mutou;

Hiloa eia loiole,

eia pouti oata te latule donki,

eialati loiole.

16Eala moli egiteu la valalua la vimari tetala, egite kama rovia veia La Buk Tabu eia vikarati te Iesus ele, ale eia ge guvi oio e Ierusalem mai La Tahalo La Vimahuli sesele tegiteu. Eala moli mulimuli e Iesus beutia soata te Tamala, eia sau tolati la tokoromola tetala, tio te la imamala alele egite gabutala lou la vikararala te La Buk Tabu ale veitia tetalale. Me egite ge gabutala muli lou la vaisalela te la valalua soio tetala ale eia goilo e Ierusalem ele, veia la merera te La Buk Tabu eia puru seseleti ovola.

17Eala moli la valalua usu virere taliti e Iesus ale eia vimahuli e Lasaras taro la lulu la pileho, 18tio la valalua me hatavivile usu lolo lahuti la golu la karutula ale eia igotiao, egite goio paa mulia soio te la gauru ele. 19Tio egiteu e pariseo hiloa mai ele, egite goio vikara mulia kabili tegiteu lou mago “Ealale, etato tovo lalaitia la gauru usu ale ge magiri robo la tahalo ale, eala moli amite kama koramulia. La valalua me hatavivile tomi iti sapatia soio tetala, egite tilimulitiao.”

Egiteu e Grik isahari masagea ge hilo e Iesus

20La valalua me hatavivile tomi usu egite goatati e Ierusalem ge igo la lotu tavu La Tahalo Uru te la haro la pougolula te La Ilali La Poloselela. Egite Grik tai isahari tilimuli egiteu soata e Ierusalem ele. 21Goma egiteu e Grik goio te Pilip, egite veiala mago “Tahalo uru, amite masagea ge hilo e Iesus.” 22Tio e Pilip goio veiale Andrew la kilaka tegiteu ele, goma e Andrew me Pilip goio veitiale Iesuso.

23Goio, e Iesus koli la vikararala tegirua mago “La imamala sibitalati ale e Latu La Tahalo ge beua soata la ilo la lage, eia ge sau tola la tokoromola tetala oata. 24Ale eau vei seselea mutou, mai la vavua la kon eia kama ge paru sotalo la magasa, ge parara, eia kama ge kusi, eia ge tabuli sekela moli mai ele, eala moli mai eia ge paru sesele soio te la magasa ale taritigi, ge parara, tiele eia ge koramulia mai ele veia ge kusi, eia ge vua pepeho seselele. 25Mai isasa ge gabu vauru moli la mahulila tetalao, la mahulila tetala ge kokovu taroa. Eala moli la tahalo ale poke taro moli la mahulila tetala omai te la magasa, eia ge sau tola la mahulila tetalale, eia ge abi la mahulila ale kama ge kaluvu lou. 26Tiele mai isasa ge bole la igogolu takue, eia ge tilimuli eau. Me la bilalaha taku eia ge vikapopo eau te la mautu ale eau ge pou ovolao. Mai la tahalo ge la tahalo la igogolu sesele taku, e Tete ge vibalavea.

E Iesus vikara matagaga te la pileho tetala

27“Ale igoie, eau taga, la vovogu pariri, eala moli eau ge kaka mave, eia koramulia veia eau ge kaka maie mago ‘Tete, eme ge vimahuli eau te la paga ale ge sibitala taku gageie’? Ouka, la vuhula eau kama masagea ge posa maveve taro la igogolu aleie, la vuhula la igogolu taku sesele ale eau gomai tavua eiala eau poga tavutiae igoie. 28Tete, eia taritigi veia gageie moli eme ge vauru la isamu omai te la igogolu ale eau ge igoa taume!”

Goio, e Iesus vikara mai ele kaluvu, me oio moli ovolale la golule isasa eia vikara loata te la ilo la lage mago “Eau vauruti la isagu kaluvuti, me eau ge igo loua gageie.” 29Goma la valalua me hatavivile ale magiri hagagavi oio tetalale, egite loloa mai ele, egite vei mago “Ge, la mori kumuti.” Eala moli isahari egite vei mago “Ouka, e angelo isasa vikarakara soio tetala.”

30Goio, e Iesus eia koli la vikararala tegiteu mago “La vikararala ale kama sibitala veia ge suliau, ouka. Eia sibitala veia ge suli la gabutatalala tamutou ele. 31Gageie La Tahalo Uru ge soko la siloko la viputumulila tetala veia ge mata muli la vulovulo la valalua me hatavivile te la maututula. Me gageie tai eia ge kumuli taro e Satan ale eia pou la mulugaluga te la maututula. 32Ale igoie eau so popou omai te la maututula, eala moli mulimuli egite ge lao toleau, egite ge vahilitiau te la tauvalautu, egite ge bili pehoau. Me oio vola eau ge puli la valalua me hatavivile tomi somai takue.” 33Ale e Iesus vikara maie veia ge vei matagagea giteu te la pileho tetalale.

34Goio, la valalua me hatavivile koli la vikararala tetalale, egite vei mago “Amite rovi la vikararala te ururu tamiteu eia veia e Kraist ge pou, la kaluvula ge ouka. Me ale mave eme veia eme e Kraist eala moli eme goio vikara lou maie ‘Egite ge vahiliti e Latu La Tahalo, ge katua soata te la tauvalautu’? Eme soioge vikara te Kraist ale mave, eme veia eia ere?”

35Goma, e Iesus veia giteu mago “La matagaga kama ge pou tabaa omai tamutoue. Me ale igoie amuto so sau tatola la matagaga, goio amuto ge tatuga te la matagaga. La vuhula la maligoma souka ge pigi robo amutou. Mai la tahalo tatuga te la maligoma, eia kama hilo tigi la gauru. 36Ale igoie amuto so sau tatola la matagaga, taritigi amuto ge tautaulailo te la matagagale, tiele amuto ge posa tahalo sesele mai e latatu la matagaga.” Tio e Iesus vikara kaluvu moli ele, eia goio paru keke taro moli egiteu ele, eia polo kokovuti legiteuo.

Egiteu e Iuda usu kama tautaulailo te Iesus

37Sesele, e Iesus igoti la golu la karutula usu te la mata giteu, eala moli egite kama tautaulailo soio tetalale. 38Tiele eia mai sesele la vikararala te la bilalaha ale pala e Aisaia, eia puruti ele, ale eia veia maie:

Tahalo Uru, ere roromuliti la merera taume

ale amite la bilalaha veitia giteu ovola?

Egite ge hilo la igogolu ale vagari te la limamu,

eala moli egite kama masaga ge gabu tikumu

la bilalaha taume.

39Goio, la vikararala te Aisaia eia matagaga pepeho mai ele veia egite ge tou e Kraist, mai la merera tetala isa lou eia veia maie:

40La Tahalo Uru eia avu roboti la mata giteu,

eia vivagariti la tia giteu mai la uati.

Eala egite kama koramulia ge matagaga

te la mata giteu,

Me egite kama ge gabutala tigi tai

te la tia giteu ele,

veia egite ge gabutala rivu la iruru tegiteu,

veia eau ge vimahuli egiteu.

41Me la merera te Aisaia eia matagaga tataho mai ele la vuhula e Aisaia hiloti la marasala te Kraist, eala eia goio veipala la merera tetala mai ele.

42Sesele, egite la mulugaluga usu tautaulailo tetala, eala moli egite taga egiteu e pariseo, egite kama veipala la tautaulailo tegiteu ele. La vuhula egite gabutatala maie veia egiteu la mulugaluga soukama ge pitaro egiteu loilo te la luma la lotu veia egite umalati ge lotulotu. 43Eala egite gabu vauru moli la veitatahola te la valalua, egite kama gabu tikumu la veitatahola te La Tahalo Uru veia mai egite ge vaisale e Latula, eia ge vaisale tai egite.

La vikararala te Kraist eia ge vimagiri etatou te la viputumulila

44Goio, e Iesus tola vagari oata, veia egite tomi ge loloa, eia veia giteu mago “La tahalo ale tautaulailo taku, eia mai ale tautaulailo tamilua me La Tahalo Uru ale bahatiau somaie. 45La tahalo ale hilotiau, eia hilo taiti e Tete ale bahati eau somaie. 46Ale eau gomaie, eau mai la matagaga te la maututula veia la valalua tomi ge roromuli eau, egite kamati ge pou te la maligoma.

47“Mai la tahalo isasa eia lolo la vikarakarala taku me eia kama tilimuliao, eau kama ge veiala isasa la merera, la vuhula eau kama gomai veia eau ge magiri mai la tahalo la viputumulila te la valalua otalo te la magasae, ouka. Eau gomai veia ge vimahuli moli egiteu. 48La tahalo ale eia poke taro eau, me eia kama roromuli la vikararala takue, isa oio pou talia ale ge vimagiria te la viputumulila. La vikarara la mahulila moli ale eau valoloti le amutou ovola, eia ge tomu sasae la vulovulo la tahalo ale touti la merera taku, te la tapasi la haro ale la vigagiala te La Tahalo Uru ge magiri ovola. 49La vikarakarala ale kama te la gabutatalala taku moli, ouka. E Tete sesele ale baha taroti eau somaie, eia sesele veveiagu la vikarakarala tomi ale eau ge veveia, me eau ge valolololale. 50Male eau rovi seselea veia la vikarakarala te Tete ele eia visibitala la mahulila ale la kaluvula ge ouka lou. Mai tai la vikarakarala tomi ale eau veveiae, eau tilimulimulia mai ale e Tete vei mulimuliagu ovolale.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index