Хайлт хийх үг

Ioanes 5

E Iesus vimahuli la tahalo isasa te la vilelo oio e Betesda

1Tio, e Iesus igogolu tapasi mugati mai ele oio e Galilea, eia goata lou e Ierusalem, te la haro la pougolula isasa tegiteu e Iuda. 2Eala moli oio e Ierusalemo, la vilelo la purupurula isa bisi eia tivura bakisi, eia tabuli hagagavi moli te la mata tegiteu la sipsip, egite goililo la mautu e Ierusalem ovola, me te la merera e Hibru egite toia maie “Betesda”. Me oio te la harare la vilelole, la matabala ilima ovolale. 3Eala moli la matabala ilimale, egite volu sesele me egiteu la ilalea vikapopo me egite ale matakakea, me egite tai ale gulugulu, [egite mavuta taitali moli la vilelole mai eia ge bolebole soata. 4La vuhula te la imamala isahari e angelo te La Uru eia sosivo sotalo te la vilelo, eia ge visasuea la vilelole. Tiele mai la vilelole ge so bolebole mai ele, egite ale lalea ge vipepe lagi sotalo ovolale, tio ale ge loso pala sotalo volao, eia ge mahuli. Eala moli mai erese ilea ale mave, eia ge mahuli moli ele.]

5Eala moli e maura la tahalo isa oio mamavuta te la matabalale, eia lea tabaa seseleti koramuli la leavala savulu tolu gete ualu. 6Goio e Iesus hilo vuti e maura la tahalo eia mamavuta molitio, eia rovitia veia eia lea tabaa seseleti. Goma e Iesus tahia mago “Soioge eme masagea ge mahuli taro lou la ilea taumele, ia?”

7Tio, la tahalo ale leale koli molitiale Iesus mago “Tahalo uru, mai la vilelo ge bole, la tahalo taku isa ouka ale ge bokoau sotalo vola veia ge vitagu loso eau ovolale. Sesele, eau ga tovo lalai la tuluga sotalole, isa ge supepe moliau, ge tagu loso pala, eau ele oukatio.”

8Goio, e Iesus vei molialale mago “Eme ge hiliti, eme ge pilu la mulimu ele, eme ge tuga,” 9Tiele oio moli ovolale la vovola eia taritigi lou, eia goio hiliti moli, eia abi la mulila, eia tugatio.

Eala moli la haro alele eia la haro tabu. 10Tio egite Iuda isahari hiloa mai ele, egite goio veia la tahalo ale mahuliti ele mago “Eme kama rovia veia igoie la haro tabu, ia? Eia kama koramulia veia eme ge ababi la mulimu mai ele te la haro tabu.”

11Eala moli la tahalole koli rivu loua giteu ele mago “Me la tahalo ale vimahuliaue, eia veiagu maie ‘Abi la mulimu ele, eme ge tuga.’”

12Tio, egite tahi rivu lou la tahalole mago “Ere tahalo veiamu la vikararala aleiele?”

13Eala moli la tahalo ale mahuli taroti la ileale, eia kama rovi e Iesus ele, la vuhula la valalua me hatavivile usu sesele oio te la baa aleio, me e Iesus tai tugati.

14Goio, mulimuli e Iesus poga lou la tahalole oio te la luma la lotuo, eia goma vei tigiala maie “Loloa, ale eme mahulitie, umalati eme ge igo lou la iruru. La vuhula la iligiligi ale kama kokora isa uru souka ge poga loumei ele.”

15Tio, la tahalole tugatio, eia goio veia giteu e Iuda mago “Ale e Iesus moli ale vimahuliti eaue.”

E Latu La Tahalo Uru eia koramuli sesele la igogolu ale uru

16Ealati egiteu e Iuda sokoti la gilimale Iesus ovolale, la vuhula veia e Iesus igo popoti la haro tabu ele. 17Eala moli e Iesus ule rivu loua giteu ele mago “E Tete eia igogolu moli palati kara igoie, eia kama maila, eau tai ge igogolu moli mai eia.” 18Tio egite Iuda loloa mai ele, la hate giteu mamasiti, egite vagari pepehotio veia ge bili peho e Iesus. Kama la vuhula moli ale eia igo popo moli la haro tabu ele, la vuhula eia vei taia veia eia e Latu La Tahalo Uru seseleto. Te la vikararala aleie, egite veia eia mai ale vauru sesele eia mai egira visauru sesele me La Tahalo Uru.

19Tio, goio e Iesus koli la vikararala tegiteu ele, eia veipala seselea veia eia e Latu La Tahalo Uru mago “Ale eau veia seselea mutou, e Latu La Tahalo Uru, eia kama igo bulalahu la paga isa te la gabutatalala tetala moli. Ouka, la igogolu ale e Tamala igigoao, eia tai igigoa mai ele. 20E Tamala masaga sesele e Latula, eia sugu taro tomiti la igogolu soio tetalale. Eala moli eia ge sugu taro louala la papaga ale ge kara polo te ale eia igotiale. Tio la gabutatalala tamutou ge marapa ovolale. 21Eia mai moli ale e Tete vahiliti lou egiteu ale pepehole, me e Latula tai ge abia la valalua la mahulila te la masasagala tetalatole. 22Eala moli e Tete kama ge vimagiri isasa te la vigagiala, la vuhula eia sugu taroti la viputumulila tomi soio te Latula, 23veia la valalua tomi ge togo e Latulale, mai moli ale egite togoti e Tamalao. Mai isa kama togo e Latulao, eia veipalea mai ele veia eia kama togo tai e Tamala, ale baha tarotia somaie.

24“Eala moli eau vei seselea mutou maie veia mai isasa eia lolo la vikararala taku, me eia roromuli tai La Tahalo Uru ale baha tarotiau somaie, ale eia sau tolati la mahulila ale kama ge kaluvu, me eia kama ge magiri lou te la viputumulilao, oukati, eia mahuli taroti la pilehole. 25Male, eia vei seselea mutou, la imamala hagagaviti ge sibitala, eala moli eia sibitala seseletie, veia egiteu ale pehoti, egite ge lolo lou la golule Latu La Tahalo Uru. Tiele egiteu ale ge roromuliao, egite ge sau tola la mahulila ale sesele. 26La vuhula la mahulila eia oio te Tamalao. Eala moli eia sugu taroti la vagagarila soio te Latulale, tio e Latula abiti la mahulilale, eia sovei viruruti e Tamalao. 27Sesele, la isala e Latu La Tahalo, eala e Tamala sugu tarotiala la viputumulila veia eia ge vimagiri la valalua tomi te la vigagiala, la vuhula eia la tahalo la vovo eala moli la iruru ouka oio tetala, eala moli eia rovi la mata la iruru tomi ale etato la tahalo la vovo igigoa, eia koramulia mai ele veia ge mata muli la iruru tomi.

28“Eala moli umala amuto ge karuturutu te la merera aleie. Mai la imamala ge sibitalao, egiteu tomi ale pehoti, egite ge lolo la golule Latu La Uru, tio egite ge hiliti taro la lulu la pileho. 29Tiele egiteu ale la vulovulo gite eia taritigi, egite ge goio te la mautu la mahulila, eala moli egiteu ale la vulovulo gite eia kama kokorao, egite ge hiliti moli ele, egite ge magiri te la viputumulila.

La merera usu eia vitikumu lou la merera ale e Iesus veia

30“Eala moli eau kama igigo la paga isa te la gabutatalala taku moli. Eau lololo moli soio te Tete, tio eau igo tai la viputumulila mai ele soio te la valalua. Eala moli la viputumulila taku eia matata sesele. La vuhula eau kama igogolu te la gabutatalala taku moli. Eau tilimuli sesele la gabutatalala te ale baha taroau somaie.

31“Eala moli mai eau ge valolo rivu lou leau, la valolo taku eia kama ge mata mai ale tali tikumu. 32Eala moli la tahalo isapolo oio ale ge valololo leiaue, eau rovia veia la valolo tetala eia sesele. 33Eia mai ale pala amuto baha tavu e Ioanes la tahalo la vuluhi me eia gomai veipalati la merera ale sesele veia eau e Kraist, me la merera tetalale amuto tomi lolotia. 34Eala moli eau kama gabutala agi isasa mai eia valolo matagaga leau mai ele, ouka, la vuhula la merera te la tahalo la vovo isasa eia kama tikumu mai la merera te La Tahalo Uru. Eau masaga molia veia La Tahalo Uru eia ge abi rivu lou amutou soio tetala, eia ge vimahuli amutou, eala eau karasuku amutou mai ele veia amuto ge gabu tikumu la merera te Ioanes ale eia vei matagagea mutou veia eau e Kraist sesele. 35E Ioanes, eia mai la lam ale vimatagaga la valalua tomi, ale amuto loloa bakisi la valolo tetalale, amuto sagege ovola, ale amuto masagea veia amuto ge sagege taro moli bakisi te la matagaga tetalale. 36Eala moli la merera ale kara polo la merera te Ioanes, la valologu ale igoie. La vuhula la igogolu tomi ale e Tete abitiagu veia eau ge igo tomiao, eiala omai eau igigoae. Tiele la igogolu tomi ale eau igigoae, eia vei matagagea la valalua maie veia e Tete baha taroau somaie. 37Eia sesele, e Tete bahatiau somaie, me eia valolo matagaga taiti leau. Eala moli amuto kama roromuli gologoloa bakisi. Ouka sesele molie. La vuhula amuto kama rovi e Tete, me amuto kama mata kilala tavu eia. 38Me la vikararala tetala tai eia kama pou tamutou ele. La vuhula amuto kama roromuli la vikararala te la tahalo ale La Tahalo Uru bahatia somaie, eala amuto veipalea mai ele veia amuto kama rovi e Tete. 39Amuto gigigi moli La Buk Tabu, me amuto veia la vikararala ovola eia ge abia mutou la mahulila ale la kaluvula ge ouka louo. Eala moli la vikarakarala tomi oilo te La Buk Tabu ele, eia valolo matagaga sesele leau. 40Eala moli amuto kama masaga ge gomai taku veia amuto ge abi la mahulila omai takue.

41“Eala moli la veitatahola te la valalua eau kama masagea. 42La vuhula eau roviti amutou ele, veia la gilogo te La Tahalo Uru eia kama pou oilo tamutou. 43Mai ge la tahalo isapolo ge visibitala la isalato maie, amuto ge karutu la vikararala tetala, amuto ge roromuli molia. Eala moli eau ga veipala la isale Tete, amuto kama roromuli gologoloa bakisie. 44Sesele, amuto vitogo baololi amutou, eala moli la sagegela ale loio te La Tahalo Uruo, amuto so gege ovola, goio amuto ge koramulia mave veia ge visagege eia?

45“Umala amuto ge gabua veia eau ge veipala amutou soio te Tete, ge ouka. Me la tahalo ale ge veipala la vulovulo mutou e Moses moli ele, la tahalo moli ale amuto tatau la ilo mutou soio te la merera tetala veia eia ge vimahuli amutou. Eala moli la merera te Moses lou eia ge tomu sasae la vulovulo mutou ale kama kokorale. 46Tio mai amuto ge roromuliti la merera te Moses, mai amuto ge roromuli la vikararala taku taie. La vuhula eia kekesi tola moli la merera ale puru seseleti omai taku, te la guluvi taku omai me la igogolu ale eau igigoa. 47Eala moli ale amuto kama roromuli la kekesi la merera tetalao, amuto ge roromuli tai la vikarakarala taku mave e?”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index