Хайлт хийх үг

Ioanes 6

E Iesus vaali maru la valalua salatu savulu lima

(Matiu 14:13-21; Mark 6:30-44; Luk 9:10-17)

1Tio, mulimuli ovolale, e Iesus goio hiliti polo soio te la gale la magolilo e Galilea loio, ale egite toi taila veia la magolilo e Taibirias. 2Goio la valalua me hatavivile usu tilimulitia, la vuhula egite hiloti la golu la karutula usu ale eia igotia soio tegiteu ale laleao. 3Eala moli e Iesus me egiteu la valalua la vimari tetalale, egite goata muga la gove isasa, egite pou muga oata ovolao. 4Tio La Ilali La Poloselela tegiteu e Iuda eia hagagavi taiti te la imamala aleiele.

5Goma, e Iesus ga pigi la matala soio mai ele, eia hilo moliti la valalua me hatavivile ale ititia soio tetalao, eia goma veiale Pilip mago “Etato ge loto la ilali ove ge abia giteu, egite ge alia e?” 6E Iesus vei moli mai ele veia ge tovo lalai moli e Pilip ele, eala moli eia rovi la gauru ale eia ge igoa soio te la valalua me hatavivilele.

7Goma, e Pilip vei molitiale Iesus mago “Eala moli la ilali ale veia etato ge lotola e kina salatu savulu lua, eia kama ge koramuli la valalua me hatavivile ale maito la moromoro ge alia.”

8Goio, la tahalo la vimari te Iesus isasa, e Andrew, eia e tabarale Saimon Pita, eia goma vei moliale Iesus ele mago 9“E guliliki isa omaie, eia sau tola la bret ilima me la ia ilua, eala moli eia kama ge koramuli egiteu ale usuto maie.”

10Goma, e Iesus veia giteu la valalua tetalale mago “Amuto ge veia giteu la valalua me hatavivile tomi ge pou otalo”, la vuhula la baa alele eia taritigi tataho, me egite goio pou otalo, la giligi giteu la valalua tomi ele koramuli salatu savulu limato. 11Tio goma egite pou tomiti otalole, e Iesus abiti la bret ale ilima te gulilikio, eia goio toi moli la visalela kaluvu, eia goio barere legiteu la valalua me hatavivileo. Eia goio igo taia mai ele te la ia iluao. Eia barere tomiti legiteu ele mai la masasagala tegiteu isasasa.

12Egite tomi ali maru tataho sesele, goio e Iesus veia giteu la valalua la vimari tetala mago “Amuto goio abi vikapopo tomi la makarakara giteuo, eia souka ge kama kokora bulalahu moli.”

13Tio egite goio vikapopo tomia, me egite tovo loua te la kela savulusa gete lua ale ururu makapilapila, egite volu.

14Tiele, la valalua me hatavivile hiloti la golu la karutula aleie, egite goio vikara maie mago “Ale eia soioge la bilalaha te La Tahalo Uru, eia uru sesele, ale La Buk Tabu Ale Pala veipala la guluvi tetala veia eia ge gomai te la maututula!” 15Tio egite vikara mai ele, eala moli e Iesus roviti la gabutatalala giteu la valalua mai ele, veia egite masagea veia ge sau tolea ge vimagiria veia eia ge la uru giteu. Ale eia rovi la gabutatalala tegiteu mai ele, eia goio hiliti taro egiteu, eia goata lou la rorobo, eia goio pou sekela te la baa bulalahu moli isasa.

E Iesus tatuga loata te la kulikuli la mago

(Matiu 14:22-23; Mark 6:45-52)

16Goio, te la maulavi, egiteu la valalua la vimari te Iesus gotalo lou la magolilo e Galilea, 17egite goio sae te la uaga, veia egite ge goio te la gale loio, la mautu e Kapernaum ovola. Eala moli la paga logologoti, e Iesus soukato goio tegiteu ele, tio egite goio soko la tuluga tegiteuo. 18Eala moli la lolovi uru sibitalati, me la mago hiliti taiti. 19Goio egite voreti mai la kilomita ivaati uka ilimati maio, goma egite hilo moliti e Iesus tatuga loata te la kulikuli la magole soio hagagavi te la uaga tegiteu ele. Tiele egite tagatio. 20Eala moli e Iesus veia giteu soio mago “Ale eau molie ge. Amuto umala ge tataga.” 21Goio egite ga visaea te la uagale, eala moli egite ga karutu maie, egite oilo porutio te la mautu ale egite veia ge goio ovolale.

La valalua me hatavivile usu paa mulimuli e Iesus

22Tio, mai galigeli ovolale, la valalua me hatavivileo, egite soloio te la gale la magolilo loio. Egite rovitia veia alalavi la uaga isa moli tabuli oiole, isa oukati lou, eala moli e Iesus tai kama visae tomi me egiteu la valalua la vimari tetala tai ele, egite sekela moli tuga mai ele. 23Eala moli la uaga isahari tai tegiteu loio e Taibirias, egite goio hagagavi te la baa ale e Iesus vaali maru la valalua me hatavivile ovolao. 24Goma egite la valalua me hatavivile mapaiti paa mulimuli e Iesus me la valalua la vimari tetala oio te la baa alele. Tio egite goio sae tegiteu la uagaga ale so guguvie, egite abia tugati soio e Kapernaum, ge paa muli e Iesus soio volao.

E Iesus eia la ilali la mahulila

25Goio, egite sivutiti e Iesus oio te la gale loio, egite goma tahia mago “Tahalo La Vimari, eme gomaiti alisa e?”

26Goma, e Iesus baolia giteu soio mago “Ale eau vei seselea mutou maie, amuto kama gabutatala moli la golu la karutula ale amuto hilotia te la limagu, veia amuto ge gomai ge hiloaue, ouka. La vuhula amuto maru sesele te la ilali ale eau abitia mutouo, eala amuto gomai paa mulimuliaue. 27Umala amuto ge vagari tatavu la ilali ale parara bulalahu moli. Taritigi amuto ge vagari tavu moli la ilali ale ge tabuli tola sesele, eia mai la ilali te la kalulu mutou, la vuhula eia la ilali te la mahulila ale la kaluvula ge ouka lou. La vuhula la ilali aleie, e Latu La Tahalo moli koramulia ge abia mutou ovola. Mai e Tete, eia La Tahalo Uru sesele, eia abitiagu la vagagarila tetala tomi mai ele veia eau ge vimahuli amutou.”

28Goio, egite veiala mago “Ila, amite ge igo lava, veia amite ge igo la igogolu te La Tahalo Uru sesele e?”

29Goma, e Iesus ule baoli loua giteu ele mago “La igogolu te La Tahalo Uru eia maie, veia amuto ge roromuli la bilalaha ale La Tahalo Uru bahatia somai tamutoue, amuto ge taua la ilo mutou soio tetala.”

30Tiele, egite goio tahi vulo loua mago “Ere golu la karutula eme ge igoa veia amite ge hiloa me amite ge roromuli la vikararala taumele veia eia sesele, e? 31Ale pala egite tutubu miteu aliti la ilali ale egite toila la mana oio te la hohoi, mai La Buk Tabu veitia, veia ‘Eia abitia giteu la ilali ale loata la ilo la lage, veia egite la valalua tetala ge alia.’”

32Goma, e Iesus vei loua giteu ele mago “Eala moli eau vei seselea mutoue, kama e Moses abia mutou la ilali ale loata la ilo la lagele, ouka. E Tete sesele abia mutou la ilali aleiele loata la ilo la lage. 33Male, la ilali ale e Tete abiao, eia purusuti loata la ilo la lage, eia gotaloti, me eia abia giteu la valalua me hatavivile te la maututula la mahulila.”

34Tiele, egite goma kaka gogogoti e Iesus mago “Tahalo uru, taritigi eme ge abi bibibi molia miteu la ilali aleiele.”

35Goma, e Iesus vei loua giteu ele mago “Male ge, eau sesele la ilali la mahuli ele. Mai isa ge gomai takue, eia kama ge vitolo lou. Mai tai la tahalo ale tautaulailo sesele taku, eia kama ge malehu lou. 36Eala moli mai eau veipala mugatia mutou veia amuto hilotiau, eala moli amuto kama tautaulailo bakisi takue. 37Tio egiteu tomi ale e Tete sugu tarotiagu egiteuo, me egite ge gomai takue, tiele eau kama ge piligi lou egiteu, ge oukati. 38La vuhula eau kama sivo sotalo te la maututula veia eau ge tilimuli la gabutatalala taku moli, ouka. Eau sivo sotaloe veia eau ge tilimuli moli la gabutatalala te Tete ale baha tarotiau somaie. 39Male ge, la gabutatalala te ale bahatiau sotalo eia maie veia egiteu tomi la valalua me hatavivile ale eia sugu taroti egiteu somai takue, eau kama ge piligi taro isasa, ouka. Eau ge vahiliti tomi egiteu te la tapasi la haro te la tapasi la maututulao. 40Eala moli la gabutatalala te Tete eia maie veia mai egiteu ale hilo e Latula me egiteu roromuliao, egite ge sau tola la mahulila ale la kaluvula ge ouka lou. Eau ge vahiliti egiteu te la tapasi la maututula tomi ele.”

41Eala moli ale e Iesus veia giteu mago “Eau sesele la ilali ale hiliti loata la ilo la lage, me eia gotalotie,” ale eia veitia mai ele, egiteu e Iuda igo totolotio, me egite vikara galolotialao. 42Egite goma vitahi baololi egiteu mago “Mave, ale e Iesus, e latule Iosep moli. Etato rovi moli e tamala me tilalae. Ale ilava eia vei lou maie ‘Eau hiliti taroti la ilo la lage, me eau guviti otalo la maututula e?’”

43Goio, e Iesus ule baoli loua giteu ele mago “Umala amuto ge vigavusa gere rivu lou amutou mai ele. 44La vuhula la tahalo isa kama koramulia ge gomai bububu moli takue, ouka. Ale e Tete sesele baha taroau somaie, mai eia ge lapu rivu isa la tahalo, eia ge gomai taku, tiele me eau ge vahiliti la tahalo alele te la tapasi la maututula. 45Eia mai la vikararala oio te la buk tegiteu la bilalaha te La Uru ale pala, La Tahalo Uru eia ge vimari la valalua me hatavivile tomi. Tiele me egiteu tomi ale matagaga te la vikararala te Tete, me egite roromuliao, tio me egite ge gomai tavu eau. 46Eala moli la tahalo isa souka hilo e Tete. La tahalo moli ale vipou tomi muga La Tahalo Uruo, me eia hiliti taroa somaie, eia moli hiloti e tama gatouo, mai eau sekela molie. 47Male eau vei seselea mutou maie veia la tahalo ale roromuliaue, eia ge sau tola la mahulila ale sesele, la kaluvula ge ouka lou. 48Eau sesele la ilali la mahulila. 49Ale palao, e tutubu mutou egite aliti la mana oio te la hohoi, goio egite peho taro tomitia. 50Eala moli la ilali aleie, eia loata sesele te la ilo la lage, me eia gotalotie. Mai ge la tahalo ale ali la ilali aleie, eia kama ge peho lou. 51Eau la ilali la mahulila ale sivo loata te la ilo la lage sotalo la maututulae. Mai isasa ge ali la ilali aleie, eia ge sau tola la mahulila ale seselele. Male ge, la ilali ale eau ge abia giteu ale roromuliau, eia la vovogu. Eau sugu taroa veia la valalua me hatavivile te la maututula egite ge abi la mahulilale.”

52Tio, egite Iudale viputugere baololi lou egiteu ele mago “La tahalo ale ge abia gatou mave la mailila veia etato ge alia e?”

53Goio, e Iesus veia loua giteu ele mago “Ale eau ge vei seselea mutoue, mai amuto kama ge ali la vovole Latu La Tahalo, me amuto kama ge liu tai la kasosogue, amuto ge galo sesele te la mahulila ale sesele. 54La tahalo ale ge ali la mailigu, me eia ge liu tai la kasosogue, eia ge sau tola la mahulila ale kama ge kaluvu lou, eau ge vahiliti loua te la tapasi la maututula tomi ele. 55La vuhula maie, la mailigu eia la ilali sesele, me la kasosogu eia la lalu la ililiu sesele tai. 56Tio mai la tahalo ge ali la mailigu, me eia ge liu tai la kasosogu, eia pouti taku, me eau ge pou tai tetalale. 57E Tete sau tola la mahulila, me eia baha tarotiau somaie, me ale eau vimahuli te la vagagarile Tete. Eia ge mai tai ele te la tahalo ale ge ali la mailigu, eia ge sau tola la mahulila, me la vagagarila omai takue. 58Eau la ilali ale loata la ilo la lage, eia kama mai la ilali ale egite tutubu mutou alitia me egiteu pehoti lou, la vuhula la ilali tegiteu eia kama koramuli la vimahuli. Mai ge isa ge ali la ilali aleie, eia ge sau tola la mahulila ale la kaluvula ge ouka lou.” 59Me la vimari tomi aleie, e Iesus vimari egiteu oilo te la luma la lotu oio e Kapernaum.

La valalua usu veia egite kati ge mulimuli e Iesus

60Goio, egiteu la valalua usu ale egite tilimulimuli e Iesus, egite loloti la vikararala aleie, egite goio vikara maie mago “La vikararala ale, eia vagari pasi, ere koramulia ge loloa e?”

61Eala moli oilo te la tiale Iesus eia roviti egiteu la valalua tetala, egite oio vikara kukukumu te la vikararala aleiele. Eia goma veia giteu ele mago “Mave, la vikararala ale eia igo gegeruti la gabutatalala tamutou, ia? 62Eia ge mave mai amuto ge hilo e Latu La Tahalo ge goata rivu lou te la mautu ale eia hiliti taro mugea palao, e? 63Eala moli La Kalulu La Marokala moli, eia vimahulihuli, la vagagari gatou te la vovo eia kama koramulia ge vimahuli etatou bakisi. Male la vikararala ale eau abitia mutoue, eia la merera te La Kalulu me te La Mahulila. 64Eala moli amuto isahari kama roromulia.” E Iesus veia giteu mai ele, la vuhula eia rovi palati ere tegiteu ele kama roromuli seselea, me eia rovi taiti la tahalo ale ge sugu taroa soio te la lima giteu la gima tai. 65Goma eia vei loua giteu mago “La vuhu la vikararala ale eau veitia mutou maie, mai e Tete kama abia la tahalo isasa la vagagarila, eia kama koramulia veia ge gomai lou takue.”

66Tio, te la vikararala aleie, egiteu la valalua la vimari tetala usu, egite igo sulupu ovolale, egite kamati tilimuli loua.

67Goma, e Iesus veia giteu la valalua tetala ale savulusa gete lua mago “Soioge amuto tai masagea ge hele taroau, ia?”

68Goio, e Saimon Pita koli rivuala mago “Tahalo Uru, amite ge goio lou tere? Me taume moli la vikarara la mahulila ale la kaluvula ge ouka. 69La vuhula amite matagaga seseleti, me amite rovitia veia eme moli La Tahalo La Maroka te La Tahalo Uru ele.”

70Goma, e Iesus ule baoli loua giteu ele mago “Eia sesele, eau hiloviti amutou ale savulusa gete lua veia amuto ge taku, eala moli isa oilo tamutou ele, eia la tahalo te Satan seseleti.” 71Me ale eia vikara mai ele, e Iesus pigi vevei maie te Iudas, e latule Saimon Iskariot, eia isa kabili tegiteu la valalua la vimari ale savulusa gete lua, eia moli ele ale ge sugu taro e Iesus soio te la valalua la gima veia egite ge biliale.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index