Хайлт хийх үг

Luk 5

E Iesus tola egiteu la muluga la valalua la vimari tetala

(Matiu 4:18-22; Mark 1:16-20)

1La haro isasa, e Iesus magirigiri oio te la parava te la magolilo e Genesaret, la valalua me hatavivile usu egite goio gevi roboa veia ge lolo la vikararala te La Uru oio tetala. 2E Iesus goio ga mata soio, eia hilo la uaga ilua oio te la paravale, egite la valalua ale vovuo tuga taroti la uaga la vuo tegiteu iluale, egite oio vuvuhi la vuo tegiteu. 3E Iesus goio sae la uaga ale te Saimon, eia tala egiteu veia egite ge sugu taroa bakisi solau. Egite goio sugu taroa bakisi solau mai ele, eia popou vimarimari egiteu soilo te la paravale.

4Eia vimari egiteu kaluvu, eia goio veiale Saimon mago “Amuto ge vore bakisi solau la malulu, amuto ge visivo la vuo tamutou ge lapu ilua la ia.”

5Eala moli e Saimon goio koliale Iesus mago “Tahalo uru, amite la vuluo isa alalogoti, amite maru seseleti, amite kama abi gologolo ilua. Eala moli mai eme veitia miteu ele, amite ge tovo lalai loua.”

6Tio egite goio visivo la vuo, egite lapu pepeho, la vuo tegiteu hagagavi ge masile sesele. 7Egite goio tave egiteu e tabarabara giteu te la uaga ale isale veia egite ge vore somai ge suli egiteu. Tio egite goio lapu la vuo soata te la uaga ilua ururu tegiteu ele, la uaga iluale eia hagagaviti ge tilomu la ia.

8E Saimon Pita hiloa mai ele veia la ia mapaiti egite lapua, eia goio toto tulu te la lagule Iesus, eia veiala maie mago “Tahalo Uru, eme tuga taroau, eau la tahalo la iruru.” 9E Saimon me egiteu la valalua tetala, egite karutu pepeho sesele te la ia ale mapaiti egite laputia. 10E Iakob me Ioanes, egirua e latatule Sebedi, egira susuli e Saimon te la igogolu tetalale, egira tai karutu sesele.

Goio e Iesus veiale Saimon mago “Eme umala tataga. Kara igoie, kara mulimuli, eme ge la tahalo la ilapu la valalua.” 11Tio egite goio vore soilo la parava, egite lapu la uaga soilo, la uaga me la vuo me la golugolu tomi tegiteu tabuli moliti ele, egite goio mulimuli e Iesus.

E Iesus vimaroka la tahalo isa eia sereka

(Matiu 8:1-4; Mark 1:40-45)

12E Iesus pou oio te la mautu isasa, la tahalo isa oio la mautu ele, la sereka igo gegeru la vovola tomi moli. Eia hilo e Iesus, eia goio boru lagu tugu te la lagula, eia tali tavua maie mago “Tahalo Uru, mai eme ge masagea, eme koramulia ge vimaroka la vovogu.”

13Goio, e Iesus limarara soio tetala, eia sau te la vovola, eia veiala mago “Ale eau masagea. Gageie la vovomu ge maroka lou!” Tio oio moli ovolale, la vovola goio maroka tatahotio.

14Eala moli e Iesus goio mera taroa mago “Eme goio, eme umala ge vei lalahuale isasa. Eme ge sele molia soio te pris, eia ge hilo la vovomu ele. Eme ge abi tai la vaabila soio te la luma la lotu, mai la merera te Moses eia veia mai la vovo la tahalo ge maroka lou. La valalua ge hiloa maie veia eme kati sereka lou.”

15Eala moli la rerele Iesus taliti soio te la maututula usu, la valalua me hatavivile mapaiti goio tetala veia ge lolo la merera tetala, veia eia ge vimahuli tai egiteu. 16Eala moli e Iesus, la haro usu eia hele taro egiteu soio te la hohoi, eia ge pou tavu la kilaka.

E Iesus vimahuli la tahalo isasa, la vovola mauba tomi moli

(Matiu 9:1-8; Mark 2:1-12)

17La haro isa e Iesus eia pou, eia vimarimari egiteu la valalua me hatavivile, egiteu e pariseo isahari, me egiteu la tahalo la mari tai isahari, egite oio popou. Egite loio la maututula tomi te la gale e Galilea, te la gale e Iudea me la mautu uru e Ierusalem tai. La vagagari La Uru eia oio pouti te Iesus, eia vimahuli egiteu la ilea usu.

18La valalua isahari loio, egite bolebole la tahalo isa te la mulila, eia lea, la vovola mauba tomi moli. Egite veia ge vagoiloa te la luma ale e Iesus pou ovola veia ge vitabulia oio te la lagule Iesus. 19Eala moli la valalua me hatavivile mapaiti gevi robo e Iesus te la lumale, la baa bakisi ouka oio veia egite ge vagoilo e tabara giteu ale laleale. Tio egite goio visaea soata te la varu la luma, egite koro pepe la barema, egite visariria la ileale sotalo, eia gotalo tabuli kabili te la lagule Iesus me la valaluale.

20E Iesus hiloa mai ele veia egite gabu tikumu la vagagarila, eia goio veia la ileale mago “Tabaragu, eau abi taro tomiti la iruru taume ale eme igigoa, eme mavulahati.”

21Eala moli egiteu la tahalo la mari me egiteu e pariseo, egite hiloa mai ele, egite goio vitahi baoli legiteu maie mago “Eia veia eia ere tahalo veia eia ge vikara gegerua La Tahalo Uru mai ele? Etato la tahalo la vovo isa kama koramulia ge abi taro la iruru, La Tahalo Uru sekela moli!”

22Eala moli e Iesus roviti la gabutatalala tegiteu ele, eia goio tahi egiteu mago “Ilava amuto gabutatala papapai mai ele? 23La igogolu ale mave eia vagari taku, ale eau ge vimavulaha taro leia la iruru, uka ale eau ge vimahulia? 24Gageie amuto ge hilo la vagagarigu, me amuto ge rovia mai ele veia La Tahalo Uru masagea veia e Latu La Tahalo eia ge abi taro la iruru omai te la maututula.” Tio eia veia giteu mai ele kaluvu, eia goio vulo gele soio te la tahalo ale la vovola mauba tomi molio, mago “Eau veiamu, eme ge hiliti, eme ge pilu la mulimu, eme ge goio la luma taume!”

25Tio, oio moli ovola, la tahalole goio hiliti te la mata giteu la valalua tomi, eia pilu la mulila, bolea, eia tatuga soio la luma tetala, vaisasale La Uru. 26Egiteu tomi ale hiloa, egite karutu sesele, egite taga pepeho tai, egite goio vaisale La Uru, egite veia maie “Etato igoie hiloti la igogolu tomi ale isapolo seseleti, te la vagagari La Uru.”

E Iesus tola e Levi

(Matiu 9:9-13; Mark 2:13-17)

27E Iesus vimahuli kaluvuti la tahalo ale la vovola maubaubae, eia goio tuga soio, eia hilo la tahalo la ilabi la takes isa, la isala e Levi, eia oio popou te la luma la igogolu tetala. E Iesus goio veiala mago “Eme ge tilimuliau.” 28Oio moli ovola, e Levi hiliti taro tomi la golugolu tetalale, eia goio mulimuli e Iesus.

29Goio, e Levi igo la ilali isa uru te Iesus mite oio te la luma tetala. Egiteu la valalua la ilabi la takes, me egiteu la valalua isahari tai goio ali vikapopo me Levi me la valalua te Iesus ele. 30Eala moli egiteu e pariseo isahari me egiteu la tahalo la mari isahari tai, egite tahi vile egiteu la valalua la vimari te Iesus mago “Ilava amuto ali vikapopo, liu vikapopo tai legiteu la valalua la ilabi la takes, me vikapopo tai legiteu la valalua la iruru?”

31Goio, e Iesus koli la merera soio tegiteu mago “Egiteu ale egite mahuli tigi, egite kama masaga ge goio te dokta, egiteu moli ale egite lea, egite masaga e dokta. 32Eau kama gomai veia ge tola egiteu ale taritigi veia egite ge vuvulo, ouka. Eau gomai moli veia ge tola tavu egiteu la valalua la iruru.”

La vulovulo giteu e Iuda te la peremula

(Matiu 9:14-17; Mark 2:18-22)

33Egite goio tahi vulo lou e Iesus la tilahi isa lou maie mago “Egiteu la valalua la vimari te Ioanes, me egiteu la valalua la vimari tai isahari tamiteu e pariseo, egite peremuremu, egite pou tavu tai la kilaka. Eala moli egiteu la valalua la vimari taume, egite pou tavu moli la ilali me la iliu. La vuhula mave?”

34Eala moli e Iesus goio ule rivu loua giteu la merera la tilovo isa maie mago “Mave, mai la taulai halaba ge pou, egiteu e valaluala ge vigumu? Ouka. 35Eala moli mai egite ge bili taro legiteu la taulai halaba, tiele egiteu e valaluala kati ge masaga la ilali, egite ge vigumu leia.”

36E Iesus veitia giteu la vikarara la tilovo isa mai ele, eia goio solo lou la merera la tilovo tetala isa lou soio tegiteu te la valolo tetala veia eia halaba sesele, eia veia giteu maie “La tavile isa kama ge sile la gale la kulikuli ale halaba veia ge visahi tavu me la mumugu la kulikuli ale masile. Mai eia ge igoa mai ele, la kulikuli ale halaba, mai la gauru ale halaba taku, eia kamati ge taritigi, la vuhula eia siletia. Me ale mumugu tai, mai la merera te Moses ale pala, eia ge mata gegeru tai, la vuhula la kulikuli iluale kama vitotoko.”

37Tio, eia veitia giteu la merera la tilovo mai ele, eia goio tovo loua giteu la tilovo isa lou te la valolo tetala ale halaba maie “La tahalo isa eia kama ge sigili la vaen ale halaba te la kulikuli la mee ale mumugu, la vaen soukama ge sae, la kulikuli ge masile, la vaen ge pagegele. Mai ge igoa mai ele, la vaen ale halaba ge kama kokora, la kulikuli tai ale mumugu, eia ge kama kokora tai. 38Taritigi pepeho veia la vaen ale halaba, egite ge sigilia te la kulikuli la mee ale halaba, 39eala moli mai isa tahai te la iliu la vaen ale tabuli tabaati, eia ge tou la vaen ale halaba, eia ge vei mago ‘Korale, eau masaga moli ale palati.’ Me la merera taku ale halaba, amuto goio tou taia, amuto masaga moli ale pala te Moses.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index