Хайлт хийх үг

Mark 11

E Iesus goilo e Ierusalem mai la mapala isa uru

(Matiu 21:1-11; Luk 19:28-40; Ioanes 12:12-19)

1E Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite tuga goio hagagaviti la mautu uru e Ierusalem, egite sibitala oio la mautu ilau e Betpage me Betani, hagagavi moli te la vai la gove e Oliva. E Iesus baha taho lua la valalua la vimari tetala, 2eia veia girua mago “Amulua ge goio te la mautu ale hagagavi moli ele, ge sivuti isasa e donki ale so tutubu, egite vuvu tolatia, eia oiole magirigiri, eala moli e donki ele, isasa souka pou lalai ovola. Amula ge goio ge lubea, amula ge tateagu somai. 3Mai isasa ge tahi amulua mago ‘Amula ge vagoveia?’, amula ge veiala mago ‘La Uru e Iesus masagea, eia ge sae muga ovola, kama ge tabaa eia ge baha rivu lou amilua, amila ge tata rivu loua somai taume.’”

4Goio, egira tuga goio hilo e donki ele, eia oio magirigiri hagagavi te la gauru, egite vuvu tolatia oio te la sosole la luma. Egira tuga goio lubea. 5Egiteu ale oio magirigiri, egite tahi egirua mago “Amula ge lubea ge vagoveia?” 6Tio egira goio veia giteu la vikararala ale e Iesus veitia girua. Goio egite loloa mai ele, egite veia girua mago “Taritigi.” 7Egira goio lube molia e donki ele, egira tatea soio te Iesus. Egira goio rara la kairobola tegirua oata la pogala, e Iesus goio pagi sae soata ovola. 8Tio la valalua me hatavivile usu goio avatia la kairobola tegiteu otalo te la gauru, isahari tai goio vali moli la halala la obu, egite avea otalo te la gauru veia e Iesus ge polo tataho ovola. 9Goio, la valalua me hatavivile isahari mamuga, isahari mulimuli, egite kakusa, mimimi, egite tatola maie:

Taritigi pepeho!

La tahalo ale, eia guvi

te la igogolu te La Tahalo Uru.

La Uru ge vibalavea!

10Eia ge la uru gatou

mai e tubu gatou e Devit pala.

Taritigi pepeho soata te La Tahalo Uru!

11Goio, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite goio guvi oio e Ierusalem, egite goilo te la luma la lotu. E Iesus mata galilili, eia hilo la golugolu tomi oilo vola. Eala moli la paga maulaviti, egite goio hiliti taro lou la mautu e Ierusalem ele, egite goio te la mautu bisi e Betani.

E Iesus igo totolo la obu

(Matiu 21:18-19)

12Mai galigeli e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite loio la mautu e Betani, e Iesus vitolo. 13Eia goio hilo isa la obu ale mai la keme, eia masagea veia ge logoala isa la vavuala veia ge alia, eala moli ouka, la galagalala moli usu, la vavuala ouka, teale la imamala la vuluala souka. 14Tio e Iesus goio igo totolo la obu ele mago “Kara igoie kara mulimuli eme kati ge vavua lou, ge ouka viruruti!” Tio eia vikara mai ele, me egiteu la valalua la vimari tetala loloa.

E Iesus kumuli taro egiteu ale lotoloto oilo te la luma la lotu

(Matiu 21:12-17; Luk 19:45-48; Ioanes 2:13-22)

15E Iesus mite me la valalua la vimari tetala egite guvi oio e Ierusalem, egite goilo la luma la lotu. E Iesus goilo, eia kumuli taro la valalua ale vilotoloto oilole. Eia goio vulo tugu la poro la iloto tegiteu ale gigigi la mani, eia vulo tugu tai la pulolou tegiteu ale vilotoloto la malumalu. 16Eia goio mera taro egiteu veia egite umalati ge bolebole la golugolu tomi soilo la lumale. 17Eia veia giteu mago “La merera te La Tahalo Uru eia maie ‘La luma taku eia la luma la kilaka te la valalua me hatavivile tomi.’ Eala moli amuto igotia mai la luma tegiteu la valalua la pakalila.”

18Goio, egiteu la mulugaluga tegiteu e pris, vikapopo legiteu la tahalo la mari, egite loloa, egite papaa la gauru ale mave veia egite ge bili e Iesus ovola. La vuhula egite ilo ruru, teale la valalua me hatavivile usu karutu te la vimari te Iesus. 19Goio la paga maulaviti, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite tuga taro muga e Ierusalem, egite goio la mautu isasa, egite mavutao.

Mai la kilaka tegatou ge sesele, etato ge hilo sesele la mapala

(Matiu 21:20-22)

20Mai galigeli te la kavikoki bisi, e Iesus mite me la valalua la vimari tetala, egite beu loua soio e Ierusalem. Egite hilo lou la obu ale alalavi e Iesus igo totoloa. La obu ale eia kali sululuti. 21Tio e Pita hiloa eia gabutatala rivu lou la merera te Iesus alalavi, eia goio veiale Iesus mago “Tahalo uru, male la obu ale alalavi eme mera taroa, eia kali sululuti!”

22Goio, e Iesus veiala mago “Eia taritigi amuto ge tautaulailo sesele te La Tahalo Uru. 23Sesele, mai la tahalo isa eia ge mera tavu la gove aleie, eia ge veiala mago ‘Eme ge hiliti, eme ge magiri olau la mago’, tio La Tahalo Uru ge suli sesele la pagale. Eala moli la tahalo ale, eia umala ge ilo lalua. Mai eia ge tautaulailo sesele te La Tahalo Uru, la masasagala tetalale eia ge puru sesele. 24Eau vei seselea mutou, mai la paga isa ale amuto ge kaka La Tahalo Uru ovola, me amuto ge tau seselea la ilo mutou, tio amuto ge sau tola sesele la mapa la kilaka tamutou. 25Mai amuto ge magiri te la kilaka me la tahalo isa eia igoti la iruru isa soio taume, eia taritigi veia eme ge vimavulaha taro muga leia la iruru tetala ale eia igotiamu. Mai ge mai ele, e Tama mutou tai ale oata la ilo la lage, eia ge mavulaha taro la iruru tamutou.[ 26Mai amuto kama ge vimavulaha egiteu e tabarabara mutou mai ele, e Tama mutou tai oata la ilo la lage, eia kama ge mavulaha taro la iruru tamutou.]”

Egite tahi e Iesus te la vuhu la viputumulila tetala

(Matiu 21:23-27; Luk 20:1-8)

27E Iesus mite me la valalua la vimari tetala egite guvi lou oio e Ierusalem, egite goilo la luma la lotu. Tio egiteu la mulugaluga tegiteu e pris vikapopo legiteu la tahalo la mari, vikapopo tai legiteu e ururu, egite tomi goio te Iesus. 28Egite tahia mago “La igogolu tomi ale eme igoa, ere veiamu ge igoa? Eme soioge veia eme ere?”

29Goio, e Iesus veia giteu mago “Eau tai ge tahi amutou la tilahi isasa. Mai amuto ge koli la tilahi taku, eau tai ge veia mutou te la vuhu la viputumulila taku ale eau igogolugolu ovola. 30La tilahi taku eia maie: Ere baha e Ioanes veia eia ge vuhi la valalua me hatavivile? La Tahalo Uru bahea uka la tahalo la vovo moli bahea? Amuto ge koliagu somai.”

31Goio, egite goio vitahi baololi legiteu maie “Mai etato ge koliala mago ‘La Tahalo Uru baha e Ioanes’, tio eia ge tahi rivu lou etatou mago ‘Me ilava amuto kama lolo vulai tavua?’ 32Eala moli mai etato ge koliala veia la vuluhi e Ioanes eia la paga te la vovo moli, la kilolila ale eia kama ge taritigi.” Egite veia mai ele la vuhula egite taga la valalua, teale la valalua usu gabu tikumuti e Ioanes, egite veia eia la bilalaha sesele te La Tahalo Uru.

33Tio egite goio koliale Iesus mago “Amite kama rovia.”

Tio, e Iesus goio vei rivu loua giteu mago “Ealale, eau tai kama ge veipalea mutou la vuhu la viputumulila taku ale eau igogolu ovola.”

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index