Хайлт хийх үг

Mark 7:11

11Eala moli la vimari tamutou eia kama mai ele, eia isapolo. Tamutou eia maie: Mai la tahalo isasa veia eia ge suli e tilala me tamala bakisi la mani me la ilali, eala moli eia hate tola lou, tio te la vimari tamutou, amuto veia eia koramulia la tahalole ge veiale tilala me tamala mago ‘La visuli bakisi ale eau ga suli amulua ovola, eau kati ge abia mulua, la vuhula eau tau raragitia veia eau ge abia La Tahalo Uru ge suli la lotu ovola.’

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index