Хайлт хийх үг

Matiu 10:1

La isaisa giteu la valalua la vimari te Iesus

(Mark 3:13-19; Luk 6:12-16)

1Goma, e Iesus goio tola vikapopo egiteu la valalua tetala ale savulusa gete lua, eia abia giteu la vagagarila tetala veia egite ge kumuli taro la hituhitu ale kama korakora, egite ge vimahuli tai egiteu ale lea te la mata la ilea tomi me te la mata la iligiligi tomi tai ale usu.

La Buk Tabu ale halaba te la valolo ale taritigi te Iesus Kraist

© 1983, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index