Хайлт хийх үг

GÉNESIS 32

Jacob huan Esaú mopantijque

1Huan quema Jacob quisqui huan nejnemiyaya ipan ojtli, sequin itequihuajcahua Toteco Dios quinamiquicoj. 2Quema Jacob quinitac, quiijto: “Nica tonilijque Toteco Dios huan itequihuajcahua.” Yeca quitocaxti nopa lugar Mahanaim. (Mahanaim quinequi quiijtos “campa ompamitl tonilijque”.)

3Huan Jacob quintitlanqui itlayolmelajcahua imelac hasta Seir ipan tlali Edom para quiitatij iicni, Esaú. 4Huan Jacob quinilhui: “Xiquilhuitij Esaú para niitequipanojca niitztoya ihuaya Labán nochi ni xihuitl, 5huan para niquinpiya huacaxme, burrojme, borregojme huan chivojme. Nojquiya niquinpiya tequipanohuani tlacame huan sihuame. Xiquilhuitij nimechtitlani annotlayolmelajcahua para anquiitase para yaya ma quimati nihuala huan ma techselis ica cuali.”

6Huan quema nopa tlayolmelahuani mocuepque, quiilhuijque Jacob:

―Tiyajque tiquitatoj moicni, Esaú huan ya huala para mitzseliqui ihuaya 400 tlacame.

7Huan quema Jacob quicajqui ya nopa, majmajqui miyac huan pejqui tlahuel motequipachohua. Huajca quintlajcoxelo nopa tlacame catli itztoyaj ihuaya huan san se quichijqui ica nopa borregojme, huacaxme huan camellos, 8pampa moilhui: “Sintla Esaú huala ica imiyaca huan quinhuilanas se tlajco notequipanojcahua, huajca ne seyoc tlajco huelis cholose.” 9Huan pejqui motlatlajtía ica TOTECO huan quiilhui: “Toteco Dios, ta catli tiiTeco nohueyi tata Abraham huan notata Isaac. Ta techilhui ma nimocuepa campa noteiximatcahua ipan notlal huan tijchihuasquía nochi ma quisa cuali. 10Amo quinamiqui techtlasojtlas huan techchihuilis catli timocajtoc para tijchihuas. Quema niquisqui notlal huan nijpanoc ni hueyatl Jordán, san nocuatopil nijpiyayaya, huan ama niquinpiya miyaqui noconehua hasta mochihuaj ome hueyi pamitl pampa hueyi techtiochijtoc. 11Toteco Dios, ama se favor, techmanahui imaco noicni, Esaú. Niquimacasi para hualas nechmictis huan quinmictiqui ni sihuame huan coneme. 12Pero ta tiquijtojtoc tijchihuas para nochi ma quisa cuali huan para noteipan ixhuihua elise nelmiyaqui quen xali nepa ipan hueyi atl catli amo hueli mopohua.”

13Huan nopa tlayohua Jacob quitlapejpeni catli quipixtoya para quitlamajmacas iicni, Esaú. 14Huan quiniyocatlali 200 sihua chivojme, 20 oquich chivojme, 200 sihua borregojme, 20 oquich borregojme, 15huan 30 sihua camellos ininhuaya ininconehua. Nojquiya quiniyocatlali 40 huacaxme, 10 torojme, 20 sihua burrojme huan 10 oquich burrojme. 16Teipa quinmactili itequipanojcahua huan quinxejxelo sesen tlamantli tlapiyalme huan quinilhui:

―Xitlayacanaca huan amo xiquincahuilica ma mosansejcotilica sequinoc tlamantli tlapiyalme. Se pamitl tlen se tlamantli tlapiyalme ma tlayacana, huan teipa ica quentzi ma huala seyoc pamitl ica seyoc tlamantli tlapiyalme.

17Huan Jacob quinilhui itequipanojcahua catli tlayacanayayaj:

―Quema anquipantise noicni, Esaú, huan anmechtlatzintoquilis ajqueya amoteco huan canque anyohuij huan ajqueya iaxca nopa tlapiyalme catli anquinhuicaj, 18xijnanquilica: ‘Ni se nemactli para ta, toteco Esaú. Jacob, motequipanojca, mitztitlanilía huan ya huala totepotzco.’

19Nojquiya Jacob san se quiilhui itequipanojca catli teipa hualayaya ica más tlapiyalme huan nopa sequinoc catli inintepotzco hualayayaj. Quinilhui:

―Quema anquipantise Esaú, xiquilhuica san se. 20Nojquiya xiquilhuica: ‘Motequipanojca, Jacob, huala totepotzco.’

Quej nopa quichijqui Jacob pampa moilhui: “Nijyoltlalis ica catli nijtitlani ma quihuiquilica, huan teipa nechitas na huan cuali nechselis.”

21Huajca tlayacanque nopa tequipanohuani ica nopa tlapiyalme catli quimacayaya iicni. Huan nopa tlayohua Jacob mocajqui ipan ichaj tlen yoyomitl.

Jacob mohuilanqui ihuaya itequihua TOTECO

22Ipan nopa tlayohua Jacob mejqui huan quincuitejqui nopa ome isihuajhua, nopa ome isihua tequipanojcahua, huan nopa 11 iconehua, huan quinchihualti ma quiixcotonaca nopa pilatentzi Jaboc. 23Huan quinchihualti itequipanojcahua ma quinpanoltica nochi tlapiyalme huan tlamantli catli iaxca ipan nopa seyoc nali. 24Huan Jacob mocajqui iseltzi. Huan monexti se tlacatl catli mohuilanqui ihuaya hasta tlanesqui. 25Pero quema nopa tlacatl quiitac para amo hueliyaya quitlanis, quiitzqui Jacob campa imetzomiyo tlatzquía ipan itzinpan omiyo huan quilecueni. 26Huan nopa tlacatl quiilhui:

―Techmajcahua pampa ya tlanesi.

Huan Jacob quiilhui:

―Sintla amo techtiochihuas, amo nimitzmajcahuas.

Huan nopa tlacatl quiilhui:

27―¿Tlaque motoca?

Huan ya quinanquili:

―Notoca Jacob.

(Jacob quinequi quiijtos “tlacajcayajquetl”.)

28Huajca nopa tlacatl quiilhui:

―Motoca ayacmo elis Jacob. Motoca elis Israel.

(Israel quinequi quiijtos “se catli mohuilana ica Toteco”.)

―Quej nopa motoca pampa timohuilantoc ihuaya Toteco Dios huan ihuaya masehualme huan titlatlantoc.

29Huajca Jacob quiilhui:

―Techilhui tlaque motoca ta.

Pero nopa tlacatl quinanquili:

―¿Quenque techtlatzintoquilía notoca?

Teipa nopa tlacatl quitiochijqui Jacob. 30Huan Jacob quitocaxti nopa lugar Peniel. (Peniel quinequi quiijtos “ixayac Toteco”.) Quej nopa quitocaxti pampa quiijto: “Niquixtlachilijtoc Toteco Dios huan noja niitztoc.”

31Huan Jacob quistejqui Peniel quema quisqui tonati, pero metzxocuetiyaya pampa imetztomahuiya omiyo lecuentoya. 32Yeca hasta ama iteipan ixhuihua Israel amo quicuaj ilejleto imetztomahuiya se tlapiyali pampa nopona itequihua Toteco quimaquili Jacob.

Icamanal toteco; Santa Bíblia

© 2005, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index