Хайлт хийх үг

Jon 3:25

25Mara sago Jon kana kivikivina ma Jiu wawaya sago yavata ivivi vonapasipasiyana da ikikava i kiki ita nunura bubuni da tupuwisi ita kowai da iti matakira da nuwanuwasi yagharina.