Хайлт хийх үг

Jon 7:3

3Yesu titina yoghoyogho kurina ivona bo, “Tam weni paratina kuta voterei da kuta nae ku Judiya, da nani dobunai bera ghamaghamasi kuta berai da iyavo kava ekivikivinim na ita kitai.