Хайлт хийх үг

Yohane 20:19

Yesura bua mai meni so mokara aunitinoiwa nu nusokare

nana kei awenua.

19Sande pi zinu bua mai meni Yuda ema azu wero auniro so be dewa gamunu itiwa Yesu meni nusokare nana soe ena kei awero dopero ego senua awa, “Azu doro kokopai itiwo.”