Хайлт хийх үг

Luka 11:12

12Ota mai meni mama nusore ni munu zo numore potaise sai gogoza zo potanoi? Awa dai tepo awa.