Хайлт хийх үг

Luka 22:66

Nukare Yesu ema giti kopira nana benaura ena gera potiwa.

66Pina atinu Yuda emara giti kopire pris babezinomare lo ge gipai emare ami poti dara niro sewa ema Yesu puro aunaira bamuwa amire numore ego sewa awa,