Хайлт хийх үг

Levitiko 4:18

18Alimwi alambe bulowa ameja aacipaililo cili kunembo lya-Jehova mutente lyambunganino, abulowa bumwi busyeede abutile boonse kutako lyacipaililo cazituuzyo cili kumulyango watente lyambunganino.