Хайлт хийх үг

Acts 19

1Jungkuyi Yabulus Kurin, nananyina walkurranyina yajina Kris. Ngala nyuli yuwaji jungku nanaba, birlbidambayi Bul yundu bayungu yajina. Baki nyuli wanbiya barrawuyabarrawuyana, niji Yibisus. Kudiya krisjinmuku yali jungku nanaba. 2-7Yali jungku nanaba 12 nganinymuku krisjinmuku. Ngajaka nyuli yalunya Bulwanyi, “Ngankijba kuna narrinbu nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi, jali narri kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi. Ngankijba kuna kunyba Ngarndu Kudkanyi narrinbu.” Jananganja yali, “Miku nyuliya ngankijba nurrunbu. Miku nurrimi jingkijba nanda Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Wanyi nanda.” Mili nyuli ngajaka yalunya, “Wanyingkanyi yali ngurrunba narrinya.” Baki yali jananganja Bul, “Ngurrunba yali nurrunya barrinani nanangini Junwanyi nyulili ngurrunba yalunya. Nani yali ngurrunba nurrunya.” Ngala nyuli yanyba yalungi, “Ngurrunba nyulili yalunya Junwanyi, jalili yalu ngindu yalunginkanyi balkinyi yajinyi mankankanyi. Ngurrunba nyulili yalunya jalili yalu ngindu nanankanyi balkinyi yajinyi. Ngala nyulili karu yalunya yingkanyi jalija nyulu wanbiya bayngkani nanganbu Junyina. Karu nyulili yalunya kuyunki nanda jangkurr yingkanyi, badajba jalija bayngkani Junyina. Nanda jalija bardajba bayngkani, badajba nyuli. Nyuli Jisus. Yanyba nyuli Jisuskanyi, jalili nyulu karu yalunya nanankanyi jangkurranyi Junwanyi.” Barriwa.

Jali yalu manku nanda jangkurr Bulkanyi nanamukunyi krisjinmukunyi, baki yali nulijba Bulkanyi ngurrunbikanyi yalunya. Baki nyuli ngurrunba yalunya Jisuskanyi. Baki nyuli yarrijba marni yalunbu kulajina. Yinarramba ngankijba nyuli yalundu mankanyina Kunyba Ngarndu Kudkanyi. Baki yali yanyba yinini yinini yanyi. Baki yali yanyba jangkurr Kudkanyi.

8Jungkuyi Bul nanaba Yibisus mardunguji. Kujarra baki yingamali yakarl nyuli jungku nanaba. Ngankijba nyuli jurjina Sadidi, baki yanyba nyuli yalungi. Milidimba nyulili yalunya kudanyu Kudkanyi yurrngumba jalili jungku nanaba. Milidimba nyuli yalunya Kudkanyi, lalanbikanyi yalunya Kudwanyi. Jakakajba nyuli yalunya Kudkanyi. 9Ngala kudiya yali jardibirri muwa. Miku yaliyanyi kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi. Yanyba yali balki jangkurr nanankanyi yuwanyi, milidimba jalili Jisuswanyi. Baki barlbayi Bul jurjnanyi, baki miku nyuliya wijba. Marda yali krisjinmuku, jilajba yali nanganbu jurjnanyi, jardibirringangi yali kudiya muwa. Jilajba nyuli walkurrayngkurri barrawurri. Nanda barrawu nangangi Diranuskanyi, yanybikanyi yaji. Ngabungabu nyulili yanyba Bul nanaba, milidimba nyulili yalunya Jisuskanyi. 10Jilajba nyuli nanankurri yajiyurri yanybikanyi yurrngumba. Kujarranyina kindilkurrinyina nyulili jungku nanaba Yibisus, milidimbakili yalunya. Manku yali nanda jangkurr Jisuskanyi, yalu jalili jungku nananyina yajina Yasiya. Manku yali nanda jangkurr Jumukunyi marda ngurranyimukunyi.

Wirlku Yali Buwawakula Wuwarrnanyi

11Nanamanji yurrngumba nyuli yabimba kudukudu yaji ngiruka Bulwanyi. Yabimba nyuli ngiruka yaji, yabimbangangi Bul ngiruka Kudwanyi. Yabimbayi Bul ngiruka Kudwanyi, baki nyuli yabimba ngiruka yaji Bulwanyi. 12Kuyu yalili jumbala, jalili marrimba Bulwanyi. Kuyu yalili jumbala yalundurri jali lunji, bakili yali marrimba yaji Bulkanyi, yalu jali lunji. Bakili yali kunybijba. Walajbakili wuwarrmuku yalunbunanyi mankanyinanyi, jalili yalu marrimba yaji Bulkanyi marda. 13Ngala kudiya Jumuku, jilajba yalili yajina lukuluku, kunymambiji yalunya jali lunji. Yali barrinani yarrbirra. Yalili kunymamba yalunya jali lunji. Yaliyanyi manjijba wuwarr, barrinani Bulwanyi, nyuli manjijba yalunya. Nayi yalili jirrinyba, “Walajbakiyi mankanyinanyi, ninji wuwarr. Manjijba ngayu ninya mankanyinanyi barrinani Bul jali nyulu milidimba walaykanyi. Manjijba ngayu ninya wuwarr mankanyinanyi, Jisusngangi, nyulu ngiruka manjiykanyi.” 14Kudiya Jumuku, buwawakula yali, 7-barri. Nijanganjinyi yalungi nangangi niji Skiba, nyuli mambuka jurjkanyi Jukanyi. Yali manjijba wuwarrmuku mankanyinanyi nani. Yaliyanyi manjijba wuwarr, barrinani manjijbayi Bulwanyi, jali nyulu yanyba Jisuskanyi. 15Ngala yanybayi wuwarr yalungi, “Wanyi narri. Jingkijba ngayu nanda Jisus. Jingkijba ngayu Bul marda. Ngala wanyinmuku narri. Miku ngayu jingkiykanyi narrinya.”

16Baki daba nyuli yalunya kudanyu barri nganinyiwanyi wuwarryudinyi. Daba nyuli yalunya kudanyu, baki yali wirlku nanganginbunanyi barrawunanyi. Linjumba nyuli yalunya, bakarrambayi jumbala yalungi. Wirlku yali barrawunanyi, mikuyaji jumbalanyi yalungi. Wakaramba nyuli. 17Kudukudu yali manku nanda jangkurr, daykanyi yalunyi nganinyiwanyi wuwarryudinyi. Manku yali yaji Jumukunyi marda ngurranyimukunyi nanaba Yibisus. Krisjinmuku, marda nanamuku jala miku krisjin, marrala yali kudanyu. Marrala yali. Ngala yali jingkijba nanda Jisus nyulu ngirukamirra. Yanyba yali kunyba jangkurr nangangi. 18Ngala kudukudu krisjinmuku, karrinja yali waluwa yingkamukunyina, baki karu yalunjali yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Yabimba yali nanamuku balki yaji wabula, jali miku yalu krisjinmuku, baki karu yalunjali nanankanyi balkinyi yajinyi. 19Ngala kudiyamuku krisjinmuku, wabula yalili yabimba yaji barrinani yarrbirra. Yarrijba yali nanda yarrbirra yaji najana. Kudukuduna najana yali yarrijba nanda yaji. Kudiyamuku jali yalu kuyu jangkurr Jisuskanyi, kuyu yali yalunginmuku naja, jala yanyba nanankanyi yarrbirranyi yajinyi. Dalburrijba yali nanda naja kaja, baki yali bakarrijba naja janguna. Najba yali naja janguna bakarriykanyi yingkamukunyi krisjinmukunyi. Wabula yali wajba kajanyi dungalanyi jali yalu wudumba nanda naja kaja. Wajba yali kajanyi dungalanyi 50,000 dula. 20Jali yingkamukunyi yali manku nanda ngiruka yaji, kudukuduwanyi, yali kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi. Kuyu yali nanda jangkurr kudukuduwanyi jali jungku barndana lukuluku. Mili baki mili yali kuyu jangkurr Jisuskanyi wandijiyana. Barriwa barri.

Karuyi Yalunya Bulwanyi Jilaykanyi

21Baku barri mankumanku nangki Bul. Mankumanku nangki barlkanyi nyulu bayungu Masiduniyayurri. Birlbidamba janyulu bayungu Masiduniya marda Kris, baki mili janyulu wijba karrurriji Jirusalimyurri. Karu nyuli kandimuku, “Jangayu barlba bayungu Masiduniyayurri baki Krisyurri, baki baku barri mili janga wijba karrurriji Jirusalimyurri. Baku barri jangayu barlba mili bayungu Rumyurri.” Barriwa. 22Manjijba nyuli kujarra kandiwuya nangangi, Dimudi marda Yirasdus. Manjijba nyuli bulanya Masiduniyayurri, ngala yuwaji nyuli jungku mardunguji nanaba Yasiya.

Kaja Kiji Nanaba Yibisus

23Nanamanji barri, kudukudu yali ngarrangarra muwa, kuyungangi yali yingkamukunyi kudukuduwanyi jangkurr Jisuskanyi. 24Nananyina yajina Yibisus, walkurra barrawu nanaba barrinani jurj. Yabimba yali yaji barrinani jibarri. Yarrijba yali nanda kalawunyi barrawuna. Nanda yalungi kud. Niji nangangi Yardimis. Jilajba yalili nanankurri barrawurri, nanamuku jalili jungku nanaba Yibisus. Jilajba yalili yanybiji mududu nanankanyi marda briji nanankanyi kudkanyi Yardimiskanyi. Yabimba nyuli bayayawa barrawu junu nganinyiwanyi, nangangi niji Dimidriyus. Yabimba nyulili bayayawa barrawu barrinani nanda walkurra barrawu yalunginkanyi kudkanyi Yardimuskanyi. Marda yabimba nyulili bayayawa yaji junu malankarriyudinyi. Yabimba nyulili bayayawa yaji barrinani jibarri mankanyi yarriykanyi kalawunyi nananyina barrawuna. Yingkamukunyi yalunjalili wajba dungalanyi nanankanyi yajinyi. Yarrijba yalili nanda kalawunyi yalunginyina bayayawana barrawuna. Bakili yali yanyba mududu nanankanyi barrinani jibarrinyi. Nanda yalungi kud. Yabimba nyulili nanda bayayawa barrawu, marda yaji Dimidriyuswanyi. Marda kudiyamuku yalili waki nangangi. Yabimba yalili nanamannga yaji. Baki wudumba yalili kaja dungala nanankanyi. 25Yabimba yalili nanda yaji junu yingkamukunyi marda. Baki nyuli karu yalunya, jalili yabimba nanda yaji Yardimiskanyi. Karu nyuli yalunya jilaji nangandurri Dimidriyuswanyi. Jungku yali malumba, baki yanyba nyuli yalungi. Nayi nyuli yanyba, “Mankukiyi ngaki jangkurr, narri kandimuku ngaki. Yabimba ngambala yaji malankarriyudinyi bunyalayudinyi. Yabimba ngambala kaja junu yaji barrinani nanda jibarri Yardimis, marda bayayawa barrawu Yardimiskanyi. Wajba yalunya ngambala yajinyi dungalanyi baki wudumba ngambala kaja junu dungala. 26Jingkijba narri Bulkanyi. Karu nyuli yingkamuku nanankanyi yajinyi jala ngambala yabimba. Yanyba nyulu nayi, ‘Nanda yaji barrinani jibarri jali yabimba nganinyiwanyi, miku nanda kud.’ Jali yalu manku nanda jangkurr nangangi Bulkanyi, kudukuduwanyi yali kuyu nangangi jangkurr. Baki miku yalimi nulijba nanankanyi yajinyi jala ngambala yabimba. Kuyu yali nanda jangkurr kudukuduwanyi jala jungku nayiba Yibisus, marda yali jala jungku walkurranyina yajina Yasiya. Kuyu yali nanda jangkurr nangangi. 27Wanyimba jangambala. Jaliyi miku yalu wudumba nayinda ngambalangi yaji barrinani jibarri, baki miku jangambala wudumba kaja dungala. Yalu jala jungku Yasiya, yalu yanyba kunyba jangkurr nanankanyi jibarrinyi Yardimiskanyi. Marda yalu jala jungku yingkana yajina, yanyba yalu kunyba jangkurr nangangi. Marda ngambalimi kurrkunba Bul karunkanyi Jisuskanyi. Jaliyi miku ngambala kurrkunba nangangi jangkurr, baki miku jayalu nulijba Yardimiskanyi. Jayalu mamanumba nangangi yaji Yardimiskanyi.” Nani nyuli yanyba yalungi.

28Jali yalu manku nanda jangkurr, baki ngarrangarra yali muwa kudanyu. Kaya yali kudanyu barri, “Nanda jibarri Yardimis, nyulu walkurra kud Yibisuskanyi. Walkurra nyulu kud Yibisuskanyi.” 29Kaya yali kudanyu, baki kudukuduwanyi manku yali nanda yalungi jangkurr. Kudukuduwanyi nananyina yajina Yibisus, manku yalunjali kayankurri kudanyu. Malumba yali jilajba, marda yali kaya nanda jangkurr kudkanyi Yardimiskanyi. Ngarrangarra yali muwa kudanyu barri, baki yali wudumba bulanya, niji bulangi Kayus baki Yarisdarkus, yaji bulangi Masiduniya. Bula kandiwuya nangangi Bulkanyi. Jilajba bulili nanganbu yurrngumba. Wudumba yali bulanya, baki kuyuyi burrandimbijina barrawuyabarrawuyana. Kuyu yali bulanya burrandimbijina yalunbu. 30Ngala Bul barri, nyuliyanyi karrinja waluwa yalunbu yanybiji yalungi. Nyuliyanyi yanyba yalungi. Ngala kurrkunba yali Bul karrinjankurri nanganginyi kandimukunyi. 31Marda kudiya mambukamuku barrawuyabarrawuyanyi, yali kandimuku Bulkanyi. Manjijba yali nganinyi Bulyurri. Jilajba nyuli Bulyurri. Karu nyuli Bul nanankanyi jangkurranyi yalungi mambukamukuyngka. Karu nyuli Bul, “Nganyi kandimuku mambukamuku, yanyba yali, ‘Marda ninjimi miku karrinja waluwa yalunbu, linjumbangangi jayalu ninya. Marda ninjimi wambu jungku barndana.’ Nani yali yanyba kandimuku nganyi.” Barriwa. 32Ngala ngarrangarra yali muwa kudanyu barri, nanamuku jali karrinja malumba. Ngarrangarra yali muwa, baki kaya yali kudanyu barri. Yingkamuku yali kaya yingkanyi jangkurranyi. Yingkamuku yali kaya yingkanyi jangkurranyi, ngala yingkamukunyi miku yaliya jingkijba wanyingkanyi yali nanaba, wanyingkanyi nanaba yali kaya. Kaya yali bukambiju kudanyu barri, yingkanyi jangkurranyi, baki yingkanyi jangkurranyi. Kudukudunyi jangkurranyi yali kaya. 33Ngala kudiyawanyi Jumukunyi, yarrijba yali nganinyi waluwa yalunbu. Karrinjarrijba yali nanda nganinyi waluwa yalunbu, nyulu karunki yalunya bukambiju kunybanyi jangkurranyi Jumukuyngka. Nangangi niji Yalisanda. Karrinjarrijba yali nanda yanybiji yalungi. Baki nyuli kawanyba marni yalungi, kurrkunbiji yalunya kayankurri. Kawanyba nyuli marni yanybiji yalungi. 34Ngala yali najba nanda nganinyi Yalisanda, jingkijba yali nangangi, nyuli Ju. Baki yali kaya mili barri kudanyu. Nayi yali kaya yurrngumba, “Nanda jibarri Yardimis, nyulu walkurra mambuku, nanginkanyi yajinyi Yibisuskanyi nyulu kud.” Nani yali kayawa kudanyu barri, mili kudanyu barri, kujarraka.

35Kamu barri, yingamali mambuka barrawuyabarrawuyanyi, kaya nyuli yalungi. Yabimba nyuli yalunya jungunkanyi karda, baki yanybayi yalungi. Nayi nyuli yanyba, “Mankukiyi ngaki jangkurr, narri jala jungku Yibisus. Yalu jala jungku bukambijunyina yajina, jingkijba yalu nanginkanyi yajinyi. Jingkijba yalu ngambalanya, ngambala lalanba nanda barrawu Yardimiskanyi. Nanda jibarri, nanda kud ngambalangi Yardimis, nyulu dungala. Nyulu nanda dungala, jali wabula kamambarra yirrbayi lalijinanyi. Nyulu nanda dungala jali yirrbayi jambarri. 36Jingkijba yalu nanda bukambijunyi. Jingkijba yalu, jungku nyulu Yardimis nayiba. Jingkijba yalu nanda duja jangkurr. Marda narrimi jungku karda. 37Kuyu narri bulanya Kayus marda Yarisdarkus. Kuyu narri bulanya nanginkurri. Marda miku narrimi linjumba bulanya. Miku bula maninjakuykanyi yaji. Miku buliya maninjakujba yaji barrawunanyi Yardimiskanyi. Miku buliya yanyba balki jangkurr nangangi Yardimiskanyi. 38Nanamuku jala yabimba nayinda kiji, Dimidriyus baki nanamuku jalili yalu yabimba bayayawa barrawu junu marda yaji yarriykanyi kalawunyi, marda yalimi jilajba kurdusyurri. Jaliya yalungki mankumanku bulangi, jungku bula balki yalungi, baki marda yalimi jilajba kurdusyurri. Marda yalungka mankumanku bulangi. 39Jaliyi narri nulijba yanybikanyi yingkanyi jangkurranyi nanankanyi kijinyi, marda narrimi yukumba bakunyi. Baku barri jayalu jungku nanginyina yajina, mambukamuku Yibisuskanyi. Baki marda narrimi karu yalunya mambukamuku nanankanyi jangkurranyi. 40Marda narriyanyi miku jilajba nanginkurri jala barri. Marda narriyanyi miku yabimba kiji bulangi. Yiningki jayalungka mankumanku mambukamuku kubaminkanyi, kurdanba narri bulanya. Yiningki jayalungka mankumanku nani barri. Baki wanyi jangambala yanyba. Wanyingkanyi narri kayayi kudanyu. Miku ngambalimi jingkijba wanyi jangkurr jalija ngambala janangaja.” 41Jali nyulu yanyba nani, jirrinyba nyuli yalunya wiykanyi yalunginkurri barndarri.

Jilajbayi Bul Yingkayurri Yajiyurri Masiduniyayurri

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index