Хайлт хийх үг

Colossians 2:7

7Jungku janarri ngiruka nangangi. Janarri yabimba ngawamba nanda jala nyulu nulijbangka narringi yabimbikanyi yaji. Baki janarri jungku mili ngiruka nangangi. Janarri jungku mili ngiruka, baki mili ngiruka nangangi, kuyungangi narri nangangi jangkurr yurrngumba barri. Narri kuyuyi nanda jangkurr jali nyulu milidimba narrinya Yibabraswanyi. Marda narrimi mirnarrijba muwa nangangi Kudkanyi, yabimbangangi nyuli ngiruka yaji narringi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index