Хайлт хийх үг

Colossians 4

1Baki narri mambukamuku, marda narrimi lalanba narringinmuku wakiwarrmuku. Marda narrimi jungku kunyba mambuka yalungi. Mankumankuwa narri Jisus Krayis barri, nyulu narringi mambuka jala jungku lalijina. Narri wakiwarrmuku nangangi. Nyulu barri lalanbaka narrinya, baki nani barri marda narrimi lalanba yalunya narringinmuku wakiwarrmuku. Barriwa.

2Lalanbawa narringka barri. Nanda wuwarr Sayidin, nyulu nulijbangka narringi jujambikanyi narrinya. Nyulu nulijbangka narringi, yabimbikanyi narrinya jungunkanyi balki nangangi Kudkanyi. Baki nanankardi barri, marda narringkimi lalanbawa nanankanyi Sayidinkanyi. Marda narrimi yanyba mududu nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Jaliyi narri yanyba mududu nangangi nani barri, baki janarringka lalanbawa nangangi Sayidinkanyi. Baki marda narrimi karu Kud, narri mirnarrijbangka muwa bukamba nanankanyi kunybanyi yajinyi jala nyulu yabimba narringi Kudwanyi. Marda narrimi yanyba mududu nangangi yurrngumba nani barri. 3Ngayu ngajaka narrinya, janarri yanyba mududu Kudkanyi nurrungi marda. Janarri ngajaka Kud, janyulu munyajba nurrunya milidimbiji yingkamuku nanganginkanyi jangkurranyi. Janurru karu yalunya nanankanyi jangkurranyi jali ngadijba Kudwanyi wabula. Janurru karu yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi. Janarri ngajaka Kud nurrungi, janurru milidimba yalunya Jisus Krayiskanyi. Jungku ngayu nayiba brisinyina, milidimbangangi ngayi yalunya nangangi, 4baki mili jangayu milidimba yalunya nangangi. Janarri ngajaka Kud ngaki, jangayu kudanyu milidimba yalunya nanganginkanyi jangkurranyi, baki jayalu jingkijba nanda jangkurr. Jalija yalu manku ngaki jangkurr nangangi baki jayalu jingkijba ngaki jangkurr nangangi marda. Barriwa.

5Marda narrimi jungku kunyba kulaji nangangi Kudkanyi. Jala narri jungku yalundu jala miku yalimi Krisjinmuku, baki marda narrimi karu yalunya nangangi Jisus Krayiskanyi. Marda narrimi karu yalunya nangangi. Baki mankumankuwa narri nayi. Yalu najbawa narrinya Krisjinmuku. Jalija yalu najba narrinya jungunkurri kunyba yurrngumba barri, baki jayalu jingkijba narrinya, narri durrijba nanda jangkurr jala narri milidimba yalunya. 6Marda narrimi miku yanyba balki jangkurr kudiyana, ngala marda narrimi yanyba kunyba jangkurr yurrngumba barri. Jaliyi yalu yilikajba narrinya, wanyingkanyi narri durrijba Jisus Krayis, baki marda narrimi karu yalunya nangangi. Marda narrimi kardarda karu yalunya, yanka jayalu marda jungku yurlurrmba nangangi Kudkanyi jala yalu kuyu jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Barriwa.

7-8Nanda nganinyi Dikikus, nyulu barrinani bababanyamba ngambala. Nyulu wakiwarr nangangi, ngambalanginkanyi mambukanyi Jisus Krayiskanyi. Wakingka nyulu kudanyu nangangi. Janyulu yidamba narrinya, baki janyulu karu narrinya ngaki, yanka ngayu jungkuka. Ngayu manjijbangka nanda Dikikus narrindurri, baki janyulu karu narrinya ngaki baki yalungi Krisjinmukuyngka nayiba ngakindu. Jalija narri manku jangkurr nurrungi, baki janarri jungku mirnarrijba muwa. Janarri jungku ngiruka nangangi Kudkanyi marda. 9Nanda nganinyi Yunisimus, nyulu barrinani bababanyamba ngambala marda, jala ngambala maruka muwa nangangi kudanyu barri. Wabula nyulili jungku narrindu jurjina. Nanijba barri janyulu wijba narrindurri. Jabula Dikikus baki Yunisimus, jabula karu narrinya nanginyina yajina nayiba.

10Baki nanda Yarisdarkus, nyulu jungkuka nayiba ngakindu brisinyina. Nyulu manjijbangka jangkurr narrindurri. Baki yingkawanyi marda, nyulu manjijbangka jangkurr narrindurri. Nangangi niji Mak, marruwarra nyulu nangangi Barnabaskanyi. Wabula barri ngayi manjijba jangkurr narrindurri nangangi Makanyi. Ngajakayi narrinya lalanbiji nanda Mak jaliyi yidamba narrinya. Nyulu marda manjijbangka jangkurr narrindurri Makwanyi. 11Baki nanda Jujuwa, yingka niji nangangi Jusdus. Nyulu manjijbangka jangkurr narrindurri marda. Nanginmuku, Yarisdarkus, baki Mak, baki Jujuwa, yalu Jumuku, ngala yalu Krisjinmuku marda. Yalu wakingka nangangi Kudkanyi nayiba ngakindu. Mikuyaji yingkanyi yalungi Jumukuyngka jala yalu waki nayiba ngakindu, ngawamba nanamuku kujarra yingamali. Yalunjalili karu nangangi Kudkanyi, nyulu lalanbawarr. Yalili waki nayiba ngakindu, baki nanankardi ngayu jungku ngiruka wakinkanyi nangangi Kudkanyi.

12Baki nanda Yibabras jalili jungku ngakindu, nyulu marda manjijbangka jangkurr narrindurri nanganginmukuyngkurri mungkijimukuyngkurri. Nyulu marda wakiwarr nangangi Kudkanyi. Nyulili yanyba mududu nangangi Kudkanyi narringi. Kudanyu nyulu ngajakangka Kud narringi, janyulu yabimba narrinya jungunkanyi ngiruka nangangi. Janyulu yabimba narrinya kuyunkanyi nangangi jangkurr, durriykanyi nangangi jangkurr yurrngumba barri. Nyulu marda ngajakangka Kud narringi, janarri ngayangayijba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. 13Ngayu karungka narrinya nangangi Yibabraskanyi, nyulu wakiwarr nangangi Kudkanyi. Nyulu wakingka kudanyu narringi baki yalungi jalili jungku nananyina yajina Layudisiya, baki nananyina yajina Yirabulis. Kudanyu nyulu wakingka bukambijuyngka narringi. Barriwa. 14Baki kujarranyi bula mili manjijbangka jangkurr narrindurri. Nanda maralnguji ngambalangi mankankanyi niji nangangi Luk jala ngambala maruka muwa nangangi kudanyu barri, baki yingka Dimas. Bula marda manjijbangka jangkurr narrindurri.

15Nurru manjijbangka jangkurr yalundurri, bukambijuyngkurri Krisjinmukuyngkurri jala jungku nanaba Layudisiya. Nurru marda, nurru manjijbangka jangkurr nangandurri jibarriyurri, niji nangangi Nimba, baki yalundurri Krisjinmukuyngkurri jalili malumba jungku nanganginyina barndana. Malumba yalili jungku briykanyi yaji baki yanybikanyi mududu nangangi Kudkanyi. 16Ngayu karungka narrinya, marda narrimi yanyba nayinda jangkurr najana, jalija narri malumba jungku jurjina. Waluku barri janarri manku nayinda jangkurr, baki janarri manjijba nayinda naja yalundurri Krisjinmukuyngkurri jalili jungku nanaba Layudisiya. Jayalu yalu marda manku nayinda jangkurr. Baki yingka jangkurr najana ngayu manjijbangka yalundurri. Jayalu manku nanda jangkurr baki jayalu marda manjijba nanda naja narrindurri. Janarri manku nanda jangkurr yalunginyina najana marda. 17Ngayu ngajakangka narrinya, narri karunki Yarrkabus nanginkanyi jangkurranyi. Janarri yanyba nangangi nayi barri, “Marda ninjimi waki kudanyu nangangi Kudkanyi. Marda ninjimi yabimba bukamba nanda jali ninya karu Kudwanyi.” Nani barri marda narrimi karu nanda Yarrkabus.

18Nayi jadunyi jangkurr ngayu yarrijbangka jangkurr ngakinyina marnina. Ngayu manjijbangka nayinda ngaki jangkurr narrindurri. Ngayu ngajakangka narrinya, miku nganarrimi mamanumba. Mankumankuwa nganarri ngala ngayu jungku nayiba brisinyina. Baki ngayu ngajakangka Kud narringi, nyulu yabimbiji kaja kunyba yaji narringi. Barriwa barriwa bukamba nayinda jangkurr.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index