Хайлт хийх үг

Hebrews 5

1Jalili yarrijba buyingkinyi walkurra mambuka Kudwanyi, jalili nyulu yarrijba buyingkinyi walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi Jumukuyngka, bakili nyulu wudumba yingamali nganinyi yalungi. Nyulili yarrijba nanda nganinyi buyingkinyi walkurra mambuka jurjkanyi. Nanda walkurra mambuka jurjkanyi, janyulu waki nangangi Kudkanyi. Janyulu dikarrijba barnyi yalungi nangangi Kudkanyi, baki janyulu yanyba mududu nangangi Kudkanyi yalungi. Janyulu yanyba mududu nangangi Kudkanyi, jala yalu ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Nanamanji barri wabula wankalana jalili yalu ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi, baki miku yaliyanyi yanyba mududu nangangi Kudkanyi yaluman. Miku yaliyanyi ngajaka Kud, nyulu manjamanjambiji yalungi balki yaji. Miku. Ngala yalili jilajba nangandurri mambukarri jurjkanyi. Yalili kuyu barnyi nangandurri, bakili yalu ngajaka nanda walkurra mambuka, nyulu yanybiji mududu nangangi Kudkanyi yalungi, nyulu ngajakanyi Kud manjamanjambiji yalungi balki yaji. Nani barri yalili yabimba yaji nangangi Kudkanyi nanamanji barri, waluwa jungkuyi Jisus Krayis jambana, waluwa nangki janyba balkinyi yajinyi. 2Bukambijunyi ngambala yabimbaka balki yaji, ngambala yabimbaka balki yaji kudiyana barri. Miku ngambaliyi jungku kunybana yuwana Kudkanyi yurrngumba barri. Baki nanda walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi, nyulu marda jungkuyi nani. Nyulu marda yabimbayi balki yaji kudiyana barri. Baki nanankardi barri nyulu jingkijbayi yalunya yingkamuku, miku yaliyanyi ngiruka yabimbikanyi ngawamba kunyba yaji yurrngumba barri, barrinani miku marda nyuliyanyi ngiruka yabimbikanyi ngawamba kunyba yaji yurrngumba barri. Kudiyana yalu yabimbayi balki yaji, barrinani kudiyana nyulu yabimbayi balki yaji. Baki nyuli kandimba yalunya, jali yalu kuyu barnyi nangandurri, nyulu waykanyi Kud. Miku nyuliyanyi ngirrwa yalungi, nanda walkurra mambuka jurjkanyi, ngala nyuli kandimba yalunya barri. 3Nyuli wajba Kud yalunginkanyi barnyinyi. Nyuli dikarrijba nanda barnyi, ngala nyuli yanyba mududu nangangi Kudkanyi yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Ngala kudiyana nyuli wajba Kud nanganginkanyi barnyinyi. Nyuli dikarrijba nanganginmirra barnyi, ngala nyuli yanyba mududu nangangi Kudkanyi nanganginkanyi balkinyi yajinyi. Nyuli nganinyi, barrinani yalu, baki nyuli wajba Kud barnyinyi nanganginkanyi balkinyi yajinyi marda. Barriwa.

4Jalili yalu wudumba buyingkinyi walkurra mambuka yalunginkanyi jurjkanyi, baki miku nangkiyanyi yingamali walkurramba. Miku nangkiyanyi yarrijba walkurra mambuka jurjkanyi. Karukili yalunya Kudwanyi, bakili yalu yarrijba nanda nganinyi buyingkinyi walkurra mambuka yalungi. Miku nangkiyanyi nganinyi yarrijba walkurra mambuka, ngala karukili yalunya Kudwanyi. Barriwa. Nani barri nyuli yarrijba yaji wankalana Kudwanyi. Karu nyuli Musis, nanganginkanyi buwanganjanyi, niji Yaran. Karu nyuli Musis, nyuluja yarrijba nangangi buwanganja walkurra mambuka jurjkanyi. Barriwa. 5-6Yanybayi Kud jangkurr yalungi nangangi Jisus Krayiskanyi, baki yali yarrijba nanda jangkurr najana Kudkanyi. Nayi barri yanybaka nanda jangkurr, “Ninji barri ngaki jandanyi. Ngayu nganyi nijanganjinyi.” Barriwa. Baki yingka jangkurr yanybayi Kud nanganginkanyi jandayngkanyi, “Jangayu yarrijba ninya walkurra mambuka yalungi, barrinani nanda wankalanyi walkurra mambuka jurjkanyi, niji nangangi Malkisadik, jali nyulu wankalanyi mungkiji nganyi. Jangayu yarrijba ninya walkurra mambuka jurjkanyi barrinani nyulu.” Barriwa. Nani barri yanybaka jangkurr najana Kudkanyi. Yarrijbayi nangangi jandanyi walkurra mambuka jurjkanyi Kudwanyi. Miku nangkiyanyi walkurramba Jisus Krayis. Miku nangkiyanyi yarrijba walkurra mambuka, ngala yarrijbayi Kudwanyi. Nanda wankalanyi walkurra mambuka jurjkanyi, niji Malkisadik, nyuli jirrinyi mambuka jurjkanyi nanamanji wankalana, jali jungku Yabrayam wanka jambana. Nyulu nanda walkurra mambuka jurjkanyi nanamanji barri. Baki yarrijbayi Jisus Krayis walkurra mambuka jurjkanyi Kudwanyi, barrinani nanda wankalanyi walkurra mambuka jurjkanyi niji Malkisadik. Nyulu yarrijbayi Jisus Krayis walkurra mambuka jurjkanyi barrinani nanda Malkisadik. Barriwa. 7Jali jungku Jisus Krayis wayka jambana, baki miku nangkiyanyi walkurramba Jisus Krayis, nyulu jungunkanyi jirrinyi. Miku nangkiyanyi walkurramba, ngala nangki bayakardamba. Nyulu marukayi muwa nangangi Kudkanyi. Nani barri nyulu jungkuyi kunyba nangangi yurrngumba barri. Baki nyulu yanybayi mududu nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Mungana barri, jalija yalu munganawa kurdanba Jisus Krayis, baki jingkijbayi yalunya Jisus Krayiswanyi. Nyuli jingkijba yalunya, nulijba yali wudumbikanyi baki kurdanbikanyi. Ngala miku nyuliyanyi nulijba, nangka janybikanyi. Baki nyuli yanyba mududu nangangi Kudkanyi kudanyu barri. Ngajaka nyuli Kud, nyulu marrimbiji mardarda. Baki ngindu nangki muwa baki jirdi mirlarr, jali nyulu yanyba mududu nangangi Kudkanyi. Jingkijba nyuli Kud, nyulu ngiruka marrimbikanyi mardarda. Jaliyanyi nulijba Kud marrimbikanyi mardarda yalunbunanyi, baki yuku nyuliyanyi marrimba mardarda. Nanankardi barri ngajaka nyuli Kud, nyulu marrimbiji mardarda. Baki mankuyi nangangi jangkurr Kudwanyi, jungkungangi nyuli kunyba nangangi Kudkanyi. Nyuli manku nanda jangkurr jali ngajaka Jisus Krayiswanyi. 8Jisus Krayis nyuli jandanyi nangangi Kudkanyi, ngala yingkamukunyi yali wajba kijinyi. Kudanyu yali linjumba Jisus Krayis. Ngala miku nyuliyanyi yurlwa nangangi Kudkanyi nanankanyi kijinyi, ngala yuwajiwa nyuli kuyu nangangi jangkurr Kudkanyi. Baki nanankardi barri ngambala jingkijba Jisus Krayis, yuwajiwa nyuli ngayangayijba nangangi Kudkanyi. 9Ngala yali kurdanba Jisus Krayis. Munyajbayi yalunya kurdanbikurri Jisus Krayis Kudwanyi, janybangangi nangki Jisus Krayis ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Bukambijunyi ngambala barri, ngambala yabimbaka balki yaji, baki nanankardi barri marda ngambalakimi janyba. Ngala miku. Janyba nangki Jisus Krayis ngamanginkanyi balkinyi yajinyi, ngala mili wankambayi Jisus Krayis Kudwanyi. Mili wankijbayi Jisus Krayis, baki baku nyuli jungku kingkarri nangandu Kudnyina, nananyina jala jungku wirimalaru. Yi. Janyba nangki Jisus Krayis ngamanginkanyi balkinyi yajinyi, baki nanankardi barri nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda Kudwanyi. Nyulu marrimbaka ngambalanya mardarda, jaliyi ngambala kuyu nangangi jangkurr, jaliyi ngambala ngayangayijba nanganginkanyi jangkurranyi. Janyulu marrimba ngambalanya mardarda, baki jangambala jungku mili wanka kingkarri nangandu, jalija ngambalaka janyba. 10Karuyi Jisus Krayis Kudwanyi, nyuli yarrijba Jisus Krayis, walkurra mambuka jurjkanyi ngambalangi. Nyuli yarrijba Jisus Krayis, walkurra mambuka jurjkanyi, barrinani nanda wankalanyi walkurra mambuka jurjkanyi, niji Malkisadik. Barriwa.

11Mili jangayu karu narrinya nangangi Jisus Krayiskanyi. Kajanyi jangkurranyi jangayu karu narrinya, ngala jayalu bijal jardibirri jangkurr narri jingkiykanyi. Jayalu bijal jardibirri jangkurr narri jingkiykanyi, mikungangi narrimi kunyba kulaji jingkiykanyi ngiruka yaji nangangi. 12-14Narri mankuyi nanda kunyba jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi, ngala miku narrimi kudanyu jingkijba nanda jangkurr. Jingkijba narri ngawamba bijal jangkurr. Marda narrimi milidimbawarr nanankanyi jangkurranyi, ngala yuwajiwa narrinya milidimbaka yingkamukunyi. Ngawamba bijal narri jingkijbangka, baki nanankardi barri miku yaliyi milidimba narrinya ngirukanyi yajinyi nangangi Kudkanyi. Ngawamba narri jingkijbangka nanda waluwinyi jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Narri barrinani buyingkinyi bardarda jala ngaraba ngawamba ngamulu yurrngumba barri. Baki nanda waluwinyi jangkurr jala narri jingkijba, nanda barrinani nanda ngamulu jala ngaraba bardardawanyi. Ngala jalija nyulu ngaraba ngamulu yurrngumba bardardawanyi, baki janyulu jardijba mili ngiruka. Baki baku barri janyulu jardijba walkurra barri, baki janyulu jarrba barnyi. Narri barrinani nanda buyingkinyi bardarda, jala ngaraba ngawamba ngamulu. Narri jingkijbangka ngawamba nanda waluwinyi jangkurr nangangi Jisus Krayiskanyi. Miku narrimi jingkijba kudanyu yaji nangangi, ngawamba bijal yaji narri jingkijbangka nangangi. Nanda jala jingkijbangka ngawamba bijal yaji, miku nyulimi jingkijba wanyi yaji balki, baki wanyi yaji kunyba, nyulu yabimbikanyi. Baki miku nyulimi jingkijba jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Ngala jala nanda bardarda jardijba walkurra, baki nyulu jarrbangka barnyi marda. Baki nani marda nanda nganinyi jala nyulu jingkijbangka ngawamba nanda waluwinyi yaji nangangi Jisus Krayiskanyi. Jaliyi milidimba nanda nganinyi mili yajinyi yingkawanyi, jaliyi nyulu milidimba ngirukanyi yajinyi nangangi, baki janyulu jingkijba mili yaji nanangini nganinyiwanyi. Janyulu jingkijba mili ngiruka yaji nangangi Kudkanyi. Nanda ngiruka yaji nangangi Kudkanyi, nanda barrinani nanda barnyi jala jarrba nganinyiwanyi. Jingkijbangka ngiruka yaji nganinyiwanyi, baki nyulu jardijbangka barrinani walkurra nangangi Kudkanyi. Nyulu jungkuka ngiruka nangangi barri. Baki nyulu jingkijbangka, wanyi yaji balki, baki wanyi yaji kunyba, nyulu yabimbikanyi. Baki nyulu jingkijbangka jungunkanyi yurlurrmba nangangi Kudkanyi. Ngala narri barri barrinani nanda bardarda. Miku narrimi jingkijba ngiruka jangkurr nangangi Kudkanyi. Ngawamba nanda waluwinyi jangkurr narri jingkijba, baki nanankardi barri nayinda jangkurr bijal jardibirri narri jingkiykanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index