Хайлт хийх үг

Hebrews 9:14

14Ngala yabimbayi mili jirrinyi yaji ngambalangi Jisus Krayiswanyi. Nyuli yabimba mili jirrinyi yaji ngambalangi. Jungku nyuli kunyba nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Miku nyuliyanyi yabimba balki yaji. Miku yingamali balki yaji nyuli yabimba. Ngala wajba nangki Jisus Krayis nangandurri Kudyurri. Janyba nangki ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Nani barri nyulu likalikambaka ngambalanya kurdulu jala ngambala kuyu nangangi jangkurr. Nanamuku buluki baki yukularri jalili yalu kurdanba nangangi Kudkanyi, miku yalungkiyanyi wajba nangandurri Kudyurri. Ngala nangka wajbayi Jisus Krayis nangandurri. Nanda barrinani wajbayi Kud nanganginkanyi mankankanyi nanganginyi ngarnduwanyi Jisus Krayiskanyi. Wajbayi Kud nanganginkanyi mankankanyi nanganginyi ngarnduwanyi bukambijuyngka ngamanginkanyi balkinyi yajinyi. Miku nangkiyanyi janyba nangangi ngarndu, jungkuyi wanka yurrngumba barri. Nanankardi barri jali nangka janyba Jisus Krayis kurndana, baki nangki janyba bukambijuyngka yalungi. Janyba nangki bukambijuyngka yalunginkanyi balkinyi yajinyi. Nanankardi barri ngambala mirnarrijba muwa nangangi Jisus Krayiskanyi, ngamanginkanyi walkurrayngka mambukanyi jurjkanyi. Ngambala mirnarrijba muwa nangangi, jingkijbangangi ngambala Kud, janyulu manjamanjamba ngambalangi balki yaji. Miku ngambalimi durrijba nanda wankalanyi yuwa wakardaykanyi ngambalaka, marda waykanyi Kud barnyinyi. Miku ngambalimi durrijba nanda wankalanyi yuwa, jingkijbangangi ngambala Jisus Krayis, nangki janyba ngambalanginkanyi balkinyi yajinyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index