Хайлт хийх үг

John 12:42

42Nanamanji kudiyawanyi mambukamukunyi Jukanyi, yali kuyu nanda jangkurr Jisuskanyi, ngala miku yaliya karu yingkamuku, marralangangi yali yalungi Barasimukuyngka. Yanybayi Barasimuku, jayalunjalu janyba jurjnanyi nanamuku, kuyu jala jangkurr Jisuskanyi. Baki nanankardi barri marrala yali karunkanyi yingkamuku nangangi Jisuskanyi.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index