Хайлт хийх үг

John 8:39

39Mili yali jananganja Jisus, “Nanda wankalanyi Yabrayam, nyuli barrinani wankalanyi buwakanya nurrungi. Jungkuka nurru barrinani jandanyimuku nangangi.” Barriwa. Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Jalimi narri jandanyimuku Yabrayamkanyi, baki narrimi yabimba nanda yaji barrinani nyulu yabimba yaji. Ngala miku narrimi yabimba nanda yaji barrinani nyulu yabimbayi Yabrayamwanyi. Miku narrimi ngayangayijba Kudkanyi, ngala Yabrayam nyuli ngayangayijba Kudkanyi yurrngumba.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index