Хайлт хийх үг

Mark 3:4

4Baki yanybayi Jisus yalungi Barasimukuyngka. Ngajakayi yalunya, “Wanyi yanybaka ngambalangi yuwa, ngambala wakinkanyi Sadidi. Wanyi yaji marda ngambalimi yabimba Sadidi. Kunyba yaji kuna. Balki yaji kuna. Yuku kuna ngambalaja wankamba yingka nganinyi. Yuku kuna ngambalaja kurdanba. Wanyi yanybaka nanda yuwa ngambala yabimbikanyi yaji Sadidi. Wanyi barri yanybaka.” Barriwa. Ngala miku yaliyanyi jananganja Jisus. Karda yali jungku.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index