Хайлт хийх үг

Mark 6

Yurlwa Yali Jisuskanyi Nanganginmuku Mungkijimuku.

1Barlba yali nanamunanyi yajinanyi, Jisus marda nanganginmuku kandimuku. Barlba yali bayungu, baki wanbiya yali nanganginyina yajina Jisuskanyi. 2Ngala nyuli Sadidi, baki ngankijbayi Jisus jurjina, baki nyuli milidimba yalunya nanganginmuku mungkijimuku kajamuku barri. Jali yalu manku nangangi jangkurr, baki manmala yali. Manmala yali, baki yanyba yalungki, “Yanka nyuli jingkijba nanda jangkurr. Yanka nyuli jingkijba milidimbikanyi marda kunymambikanyi yalunya. 3Miku nyulimi mambuka. Muningka nyulu jungkuka barrinani ngambala. Miku nyulimi mambuka milidimbikanyi yaji. Nyulu nanda, jalili nyulu muningka yabimba barrawu wabula. Nyulu kulunganja nangangi Marikanyi. Baki kaja bababanyamba nyulu yalunya nayiba, Jayims, baki Jusib, Judas baki Sayimin. Marda jibarrimuku bababanyamba nyulu yalunya, yalu jungkuka nanginyina yajina marda.” Nani barri yalungki yanyba nangangi. Miku yaliyanyi kuyu nangangi jangkurr mungkijimukunyi nanganginyina yajina. Yurlwa yali nanganginkanyi jangkurranyi. 4Yanybayi Jisus yalungi, “Nanda jala yanybaka jangkurr nangangi Kudkanyi, nyulu jilalajbangka nanaba yajina. Nyulu yanymimbaka jangkurr yalungi Kudkanyi, baki yalu kuyungka nanda nangangi jangkurr. Ngala jala nyulu jungkuka nanganginyina yajina, jala nyulu yanybaka jangkurr nanganginmukuyngka mungkijimukuyngka, baki miku yalimi kuyu nangangi jangkurr. Yalu yurlwangka nangangi nanganginkanyi jangkurranyi. Baki nani barri narri marda. Narri ngakinmuku mungkijimuku, ngakinmuku bababanyamba ngayu narrinya, ngala miku narrimi kuyu ngaki jangkurr. Nganarri jingkijba yurrngumba wabulinyi, ngala narri yurlwangka ngaki, ngakinkanyi jangkurranyi.” Barriwa. 5Baki miku nyuliyanyi yabimba kaja ngiruka yaji nanaba nanganginyina yajina. Ngawamba kujajarra nyuli marrimba yalunya, nyulu kunymambiji yalunya. 6Manmalayi Jisus, jali yalu miku kuyunkanyi nangangi jangkurr. Manmala nyuli kudanyu barri yalungi. Baki mili jilalajbayi Jisus. Yidamba nyulili kaja barrawuyabarrawuya, bakili nyulu milidimba yalunya jangkurranyi Kudkanyi. Barriwa.

Manjijbayi Yalunya Jisuswanyi, Yalu Milidimbiji Yaji.

7Yanybayi Jisus yalungi nanganginmukuyngka kandimukuyngka. Yanyba nyuli yalungi. Baki manjijba nyuli yalunya, kujarra nayiwa, kujarra nayiwa, baki kujarra nayiwa. Nani nyuli manjijba yalunya nanankurri barrawuyabarrawuyarri. Karuyi yalunya Jisuswanyi, yuku jayalu jakajba wuwarr yalunbunanyi mankanyinanyi. 8-9Yanybayi Jisus yalungi, “Ngayu manjijbangka narrinya milidimbiji yalunya, ngala miku narriyi kuyu kudukudu yaji narrindu jalija narri jilalajba. Mikuyaji dungalanyi janarri kuyu narrindu. Miku narriyi kuyu bindawarra narrindu, ngajakankanyi yingka dungalanyi, yarriykanyi dungala bindawarrana. Miku narriyi kuyu mili mama. Miku narriyi kuyu mili jumbala, ngawamba jumbala nganyindu mankanyina, baki jabunungkaji nganyindu nukamina, baki ridiridi jilaykanyi. Nani barri janarri jilalajba mikuyaji kajanyi yajinyi narrindu.” Barriwa. 10Mili yanybayi Jisus yalungi, “Jalija narri wanbiya barrawuyabarrawuyana, baki janarri jungku kunybana nganinyina, jala nyulu nulijba kandimbikanyi narrinya. Janarri jungku nanganginyina barndana yurrngumba, jalija narri milidimba yalunya nananyina barrawuyabarrawuyana. 11Jalija ninji wanbiya barrawuyabarrawuyana, baki yiningki jayalu yurlwa narringi. Yiningki jayalu miku manku narringi jangkurr. Barlba narri nanamunanyi yajinanyi. Jayajayamba narringka nukami manjiykanyi jundurr. Jayalu najba narrinya jayajayambikurri narringka nukami, baki jayalu jingkijba, yalu balkimuku. Balki yalu, mikungangi yaliyi manku nangangi jangkurr Kudkanyi.” Nani barri yanybayi Jisus yalungi. 12Baki nyuli manjijba yalunya. Barlba yali. Baki milidimba yalunjali kandimukunyi Jisuskanyi. Milidimba yalunjali, marda yalimi ngindu muwa yalunginkanyi balkinyi yajinyi. 13Baki yabimba yali ngiruka yaji marda. Jakajba yali wuwarr yalunbunanyi mankanyinanyi. Bunyarrijba yali nanjananja kungu yalundu mankanyina, jali yalu lunji, baki kunymambayi yalunya mankanyi Kudwanyi. Nani barri yali yabimba ngiruka yaji kandimukunyi Jisuskanyi. Barriwa.

Janyba Nangki Jun Ngurrunbawarr.

14Nanamanji barri, nanda nganinyi, niji Yirud, nyuli walkurra mambuka Kubaminkanyi nanankanyi yajinyi Kalilikanyi. Manku nyuli yalunya yanybikurri nangangi Jisuskanyi, nanankanyi ngirukanyi yajinyi jali nyulu yabimba. Ngala yanyba yali yinini yinini jangkurr nangangi Jisuskanyi. Yingkamuku yali yanyba nangangi Jisuskanyi, “Nayinda Jisus, nyulu nanda Jun Ngurrunbawarr jali nangka janyba. Mili nyulu wanka jungkuka nanijba barri. Baki nanankardi barri nyulu ngiruka kunymambikanyi yalunya mankanyi.” 15Ngala yingkamuku yali yanyba nangangi Jisuskanyi, “Nayinda Jisus, nyulu nanda wankalanyi nganinyi, niji Yalayija, ngala nyulu mili wanka jungkuka.” Ngala yingkamuku yali yanyba nangangi Jisuskanyi, “Nayinda Jisus, nyulu yanybaka jangkurr nangangi Kudkanyi, barrinani nanamuku wankalamuku jali yalu yanyba jangkurr nangangi Kudkanyi.” Nani barri yali yanyba yinini yinini jangkurr nangangi. 16Ngala jali manku yalungi jangkurr nanangini mambukawanyi Yirudwanyi, baki yanyba nyuli, “Nayinda Jisus, nyulu nanda Jun Ngurrunbawarr, jali ngayu kurdanba, jali yingkawanyi daya nangangi janki ngaki. Mili nyulu jungkuka wanka nanijba barri.” Nani barri yanybayi Yirud yalungi nangangi Jisuskanyi.

17-20Wabula barri nanangini mambukawanyi Yirudwanyi, nyuli jarimba nanda jibarri, jali yingkanyi nangangi maninganja, jali maninganja nanganginkanyi bababanyamba nyulu Yirudwanyi, niji Bilib. Jarimbayi nanda jibarri, baki kuyuyi nangangi barri maninganja. Nanda jibarri nangangi niji Yirudayis. Nani barri yabimbayi balki yaji Yirudwanyi. Jungku nyuli balki nananyina yuwana Kudkanyi. Nani barri nyuli jungku nanda Yirud. Baki nanankardi barri ngirrwayi nangangi Jun Ngurrunbawarr. Ngirrwa nyuli nangangi Yirudkanyi, “Ninji jungkuka balkina yuwana Kudkanyi. Jarimba ninji nanda jibarri, jali nangangi maninganja Bilibkanyi. Nani barri ninji jungkuka balkina yuwana Kudkanyi.” Barriwa.

Nanangini jibarriwanyi Yirudayiswanyi, nyuli jingkijba Jun Ngurrunbawarr. Nyuli jingkijba, ngirrwayi Jun nangangi Yirudkanyi, nangangingangi Yirudayiskanyi. Baki ngarrangarra nyuli muwa nangangi Junkanyi. Nulijba nyuli yalungi, yalu kurdanbikanyi Jun. Ngala kardambayi jibarri Yirudwanyi, yalu kurdanbikanyi Jun. Kardamba nyuli jibarri, marralangangi nyuli nangangi Junkanyi Ngurrunbawarrayngka. Jingkijba nyuli Jun, nyulu kunyba nganinyi, jali nyulu yabimba kunyba yaji nangangi Kudkanyi yurrngumba barri. Nanankardi nyuli kardamba nanda jibarri Yirudwanyi. Ngala nyuli manjijba yilarrmuku, yalu wudumbiji Jun. Wudumba yali, yarrijba yali brisinyina, baki kijijba yali. Jali jungku Jun brisinyina, baki karu nyuli Yirud nanganginkanyi jangkurranyi Kudkanyi. Mankumanku nangki Yirud nanankanyi jangkurranyi, baki balkijba nyuli muwa. Balkijba nyuli muwa, ngala mili nyuli manku jangkurr nangangi Junkanyi Ngurrunbawarrayngka nangangi Kudkanyi. Mili nyuli manku nanda jangkurr Yirudwanyi, baki mili baki mili. Barriwa.

21Nanda jibarri Yirudayis, kulunganja nangangi wurrumbarra. Nyuli kunyba kajurrawarr nanda wurrumbarra. Yabimbayi walkurra wangarr Yirudwanyi. Kajamuku mambukamuku Kubaminkanyi, yali jungku nangandu marda mambukamuku yalungi yilarranyi, marda malbumalbu nanankanyi yajinyi. Jarrba yali mama nangandu, ngaraba yali yaji marda. Yabimba yali jarrkanyi yaji. 22Ngala yalungki wardamba, baki wanbiyayi nanda wurrumbarra, baki kajurrayi nyulu yalundu. Kudanyu nyuli kajurra yalungi, Yirudkanyi baki mambukamukuyngka. Mirnarrijba yali muwa nangangi. Yanybayi Yirud nangangi wurrumbarranyi, “Wanyingkanyi ninji nulijba. Janinya wajba yajinyi. Janinya wajba nanankanyi jala ninji nulijba. 23Jaliyi ninji nulijba, baki janinya wajba kudiyanyi jambanyi, marda kajanyi barrawunyi, marda nganinyimukuyngka yalu wakinkanyi nganyi. Janinya wajba nanankanyi jala ninji nulijba. Duja ngayu yanyba.” Nani barri yanybayi Yirud nangangi.

24Jilajbayi wurrumbarra danbiyurri, baki karuyi nangangi ngardanganja nanankanyi jangkurranyi, waykanyi yajinyi Yirudwanyi. Yilikajbayi nangangi ngardanganja, “Wanyingkanyi jangayu ngajaka. Wanyingkanyi.” Jananganjayi ngardanganjawanyi, “Yilikajbakiyi nanganginkanyi kulajinyi Junkanyi Ngurrunbawarrayngka. Yilikajbakiyi nanganginkanyi kulajinyi.” 25Wijbayi wurrumbarra nangandurri Yirudyurri, baki yanybayi nangangi, “Wajba janganinji kulaji Junkanyi Ngurrunbawarrayngka najana. Nulijba ngayu nanganginkanyi kulajinyi.” Barriwa. 26Ngala nginduyi Yirud muwa. Kudanyu nyuli ngindu muwa, mikungangi nyuliyanyi nulijba kurdanbikanyi Jun. Ngala nyuli yilikajba wurrumbarra barrin wanyingkanyi janyulu wajba. Nyuli yanyba waykanyi yajinyi, baki bukambijunyi yali manku nangangi jangkurr. Miku nyuliyi yangkalamba nangangi jangkurr. Barriwa janyulu wajba yajinyi. 27Baki nyuli jirrinyba ngarrkadabawarr, “Dayakiyi Jun janki, baki wiykunumbakiyi kulaji nanginkurri.” Barlbayi ngarrkadabawarr, baki nyuli kurdanba Jun. Nyuli daya janki brisinyina. 28Wiykunumba nyuli kulaji najana, baki wajbayi wurrumbarra. Baki kuyuyi kulaji wurrumbarrawanyi, wajbayi nangangi ngardanganja kulajinyi. Barriwa. 29Nanamuku kandimuku Junkanyi, jali yalu manku Jun Ngurrunbawarr nangki janyba, baki jilajba yali brisinyurri, baki dulaba yali nangangi mankanyi makaykanyi. Baki yali yarrijba nangangi mankanyi kalawunyi kumayanguna. Barriwa.

Wajbayi Kajamuku Mamanyi Jisuswanyi, 5000.

30Waluwa barri manjijbayi yalunya kandimuku Jisuswanyi, yalu milidimbiji nangangi yaji. Barlba yali, baki milidimba yalunjali. Baki baku yali wijba nangandurri Jisusyurri. Karu yali Jisus bukamba nanankanyi yajinyi jali yalu yabimba, baki jali yalunjalu milidimba. Barriwa. 31Kajamuku yali jilajba nangandurri Jisusyurri. Baki mili jawudamuku yali jilajba bayngkani yalundu, baki mili bayngkani barri. Miku yalungkiyi wardamba mamanyi, Jisus baki nanganginmuku kandimuku, kajangangi yalu nanaba nangandu yurrngumba barri. Yanybayi Jisus yalungi kandimukuyngka, “Jangambala ngambala jilajba munjimunji. Jangambala jungku ngambalaman, jala yalungi mikuyaji muramukuyngka. Jangambala wuyalijba nanaba barri.” Barriwa.

32Ngankijba yali muwardana, baki birlbirdamba yali karrurrinybarri jungunkanyi yaluman. 33Ngala kajamukunyi barri, yali najba nganinyimuku jilaykurri muwardana, baki yali jingkijba, nanamuku nganinyimuku, yali Jisus baki nanganginmuku kandimuku. Baki yali jingkijba nanda yaji jalija nyulu jilajba nanankurri. Baki wirlku yali nukamina nanankurri yajiyurri. Kajamuku yali wirlku lukuluku nanankurri yajiyurri, ngala jilajbayi Jisus muwardana. Baki wanbiya yali waluwa yalundu, Jisusnyina baki kandimukunyina. 34Walajbayi Jisus muwardananyi, baki nyuli najba yalunya walkurra muramuku. Baki ngindu nyuli muwa yalungi. Kudanyu nyuli ngindu muwa yalungi, mikuyajingangi nyuli lalanbawarrayngka yalungi. Baki milidimbayi yalunya Jisuswanyi.

35Ngabungabu barri jilajbayi nangangi kandimuku nangandurri Jisusyurri, baki yanyba yali nangangi, “Barriwa barri ngabungabu yaji nayinda. Mikuyaji mamanyi nayiba, baki mikuyaji barndanyi. 36Marda ninjimi manjijba yalunya barrawuyabarrawuyarri. Marda ninjimi manjijba yalunya wudumbiji yalungi mama.” 37Jananganjayi yalunya Jisuswanyi, “Miku ngayiyi manjijba yalunya. Yuku yalu wambu jungku nayiba. Janarri narri wajba yalunya nayiba mamanyi.” Jananganja yali Jisus, “Kajamuku nanginmuku. Jayalu jarrba kudukudu mama. Yanka janurru wudumba damba yalungi. Jaliyi 200 dula nurrundu, baki yuku janurru wudumba kudukudu damba yalungi.” 38Ngajakayi yalunya Jisuswanyi, “Yankanu damba yalundu. Kujbakiyi yankanu damba.” Jilajba yali, wakaramba yali, baki karu yali Jisus, “Wakaramba nurri ngawamba kujarra baki kujarra baki yingamali bayayawa damba, baki kujarra kaku marda.” 39Baki jirrinybayi yalunya muramuku Jisuswanyi, yalu jungunkanyi dalbu dalbu nanaba karnbana. Baki jungkurrijba yalungki karnbana. 40Jawuda yali malumba jungku 100 barri, jawuda yali malumba jungku 50 barri. Nani barri yali jungku dalbu dalbu. Barriwa. 41Wudumbayi nanda damba marda kaku Jisuswanyi. Kingkarri nyuli najba lalijiyurri, baki yanyba nyuli nangangi Kudkanyi nanankanyi mamanyi. Barriwa. Baki dalyamba nyuli damba. Wajbayi kandimuku, baki yali wawajba muramuku nanankanyi dambanyi. Jabarri dalyambayi kaku Jisuswanyi, baki wajbayi kandimuku. Wawajba yalunjalili muramuku dambanyi baki kakunyi. 42Jarrba yali bukambiju, baki wardijba yali muwa. 43Ngala miku yaliyanyi jarrba kudanyu nanda mama. Kudiya mama kiliyi nanaba. Baki wudumba yali nanda mama kandimukunyi, baki yarrijba yali bindawarrana, 12 barri. 44Kajamukunyi yali jarrba mama mijimbangumukunyi nganinyimukunyi, 5000mukunyi. Barriwa.

Jilajbayi Jisus Yundu Wabudana.

45Baki jirrinyba nyuli yalunya nanganginmuku kandimuku Jisuswanyi. Yanybayi yalungi, “Janarri ngankijba muwardana, baki janarri barlba kanjana bayangarrinybarri, nanankurri yajiyurri niji Bidsayida. Ngala jangayu manjijba yalunya muramuku yalunginkurri barndarri.” Baki barlba yali kandimuku nangangi muwardana. 46Baki manjijba nyuli yalunya muramuku Jisuswanyi. Mudambayi yalunya, baki barlba yali. Ngala kirrijbayi Jisus kingkarri dungalana. Kirrijba nyuli nyubana yanybiji nangangi Kudkanyi. 47Jali mungana barri, baki nanganginmuku kandimuku yuwajiwa yali wajanganja burrandijba kanjana, ngala jungkuyi Jisus nanaba dungalana kingkarrinyin bangani. 48Najbayi yalunya kandimuku Jisuswanyi. Nyuli najba yalunya wajanganjankurri. Kudanyu yali wajanganja, karnungkumbayingangi yalunya yunkurrwanyi bayunguna. Ngala nyulu barringa barri kambalingijba yaji karrina, baki jilajbayi Jisus yalundurri. Jilajba nyuli nukamina yundu wabudana. Jilajba nyuli bayungu langkiya yalundu. 49Najba yali Jisus jilaykurri yundu wabudana, baki ngamungka nyuli wuwarr. Marrala yali, baki kaya yali, “Wuwarr, nanda wuwarr badajbangka ngamandurri.” 50Marrala yali kudanyu barri, jali yalu najba Jisus. Ngala yanybayi Jisus yalungi, “Miku narriyi marrala ngaki. Nayinda ngayu Jisus. Miku narriyi marrala ngaki.” 51Ngankijbayi Jisus muwardana, baki kurrkunba nangki yunkurr. Mikukiyanyi warrmba yaji mili. Ngala manmala yali kandimuku. Manmala yali kudanyu barri. 52Miku yaliyanyi kudanyu jingkijba mamanyi. Nanda bayayawa mama, ngala walkurrambayi Jisuswanyi. Miku yaliyanyi jingkijba, yanka nyuli yabimba nanda bayayawa mama kudukudu. Barriwa.

Kunymambayi Yalunya Jisuswanyi.

53Mili yali wajanganja bayungu. Birlbidamba yali bayangarrinybarri, baki wanbiya yali nananyina yajina, niji Kinisirid. Baki kijijba yali muwarda. 54Jali yalu walajba muwardananyi, baki jawudanymukunyi yali jingkijba Jisus. 55Jingkijba yali Jisus, baki wirlku yali nayiwa baki nayiwa baki nayiwa. Wirlku yali yalundurri jali yalu lunji. Baki kuyu yalunjali nangandurri Jisusyurri, nyulu kunymambiji yalunya. 56Jalili wanbiya Jisus barrawuyabarrawuyana, bakili yalu kuyu nangandurri nanamuku jali yalu lunji. Yalunjalili kuyu burrandijba barndana, nyulu kunymambiji yalunya. Yililikajba yali Jisus, jaliyi yuku yalu marrimba nangangi jumbala, baki jayalu kunybijba mankanyi. Baki bukambiju jali yalu marrimba nangangi jumbala, baki kunybijba yali mankanyi. Barriwa.

Kunyba Jangkurr Kudkanyi

Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved

More Info | Version Index