Хайлт хийх үг

Salmo 69:21

21Te ni ka tnaa kagua kiti nuu ndei ja kaa san,

te nuu yichi san, te ni ka taa vinagre ja koꞌo san.

Tutu ii - Kaꞌan ia Dios nuu ndiꞌi ñayiu

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index