Хайлт хийх үг

Matayo 25

Mliganyo wa wandele Mlongo

1“Naho, Useuta wa kwembingu nauligane na wandele mlongo, waguhile taa zawo, niyo waita kumgoja msola. 2Washano mwe wadya nendile ni wahezi, washano wendaga ni wabala. 3Wadya wahezi waguha taa zawo, mna hawaguhile na mavuta ya kongezeza. 4Mna wadya wabala waguha mavuta mwe supa hamwenga ne zita zawo. 5Kwaviya msola kakawa ukwiza, woseni niyo wahitilwa ni ntongo.

6“Mna chilo gati, niyo kwatenda na lwasu, Sunguzani, sunguzani, msozi eza, hitani mkamhokele! 7Wandele woseni mlongo niyo wenuka wamalanya taa zawo. 8Wadya wahezi wawagamba wadya wabala, ‘Chihunguzizeni wavuta wadodo kwaviya taa zetu zafifiya.’ 9Mna wadya wabala wawahitula, ‘Bule’ ‘hayachinte kwa suwe na nyuwe. Mkadaha hitani kwamaduka, mkagule.’ 10Ivyo weze waite kokugula, msola niyo eza, wadya wendile ahadya wengila hamwenga no msola kwe nyinka, ulwivi niyo lwavugalwa.

11“Vikaheza weza wadya wandele awatuhu, wagamba, ‘Zumbe, zumbe! Chivugwile!’ 12Ahitula agamba, ‘Nawagambilani chindedi, nyuwe siwamanyize.’ ”

13Yesu akomeleza, “Elo chelezani, kwaviya hammanyize zuwa hegu saa.

Mliganyo wa wandima watatu

Luka 19:11-27

14“Mwe chipindi icho Useuta wa kwembingu nawikale sa vino. Kwendaga na mntu akunga atambe, awetanga wandima wakwe, aika ugoli wakwe kwawo wamsinyize. 15Amwinka hela shano, mtuhu hela mbili, mtuhu hela imwenga, chila mntu saviya nguvu ananazo. Niyo atamba. 16Aho Yudya enkigwe hela shano ahalawa, niyo azidamanyiza mayombe, zamwingiziza ntuhu shano. 17Seivyo yudya ahokele hela mbili, zamwingiziza ntuhu mbili. 18Mna yudya enkigwe hela imwenga niyo aita aisimbila hasi, aifisa ihela ya zumbe dyakwe.

19“Yeze yomboke mazuwa yalozize zumbe dya wadya wandima niyo auya, awauza ivyo wazidamanyize ndima. 20Eza yudya mndima enkigwe hela shano, enkiza hela shano ntuhu, akagamba, ‘Zumbe, waikaga kwangu hela shano.’ ‘Kaula! Hela shano zongezekele.’ 21Zumbe dyakwe dya mgamba, ‘N ivyedi, weye mndima ywedi na mchindedi, kutenda mkanuni kwa vijeche, nahutende msinyi ywa vilozize, utende na chinyemi na zumbe dyako!’ ”

22“Yudya mndima enkigwe hela mbili niyo eza, agamba, ‘Zumbe, nakwika hela mbili kwangu. Kaula! Hela mbili zongezekela.’ 23Zumbe ywakwe amgamba, N ivyedi, mndima ywedi na mchindedi. ‘Kutenda mkanuni kwa vijeche, nahutende msinyi ywa vilozize, ingila utende na chinyemi hamwenga na zumbe dyako!’ ”

24“Niyo eza yudya enkagwa hela imwenga, agamba, ‘Zumbe, nasibunkula kugamba weye wi mdala, weye walozola hwi handile, na kuchisanya hadya hwi mwaganise. 25Ivyo sogoha, niyo naifisa ihela yako hasi ho msanga. Kaula! Guha ivyako.’ ”

26Niyo Zumbe dyakwe amhitula, “ ‘Weye wi mndima wihiye naho mbwa! Kuvimanya kugamba miye nalozola hantu sihandile nakuchisanya hadya simwaganise mbeyu? 27Ivyo, naukaungwa wigale hela yangu kwa wadya wakuliha liba, nasiza kuguha ihela yangu na vijenyelekele. 28Ivyo, hela iyo, mwinkeni yudya mta hela mlongo. 29Kwaviya chila mta chintu nenkigwe, na kongezezwa vitendese, mna hena, chiya ananacho nacho na ahokwe. 30Na mndima yudya hekuwagila, mduleni hale kuse kwe chiza, uko nakutenda na ndilo na kusiginta meno.’

Kanto dyo kukomeleza

31“Aho Mwana ywa Mntu neze no ukulu wakwe, hamwenga na wandima wa kwembingu wose wakukile nawatende naye, nekale mwe chigoda chakwe cho useuta. 32Wantu wose mwe zisi zose, na wadugane houso wakwe, naye na awapagule wantu saviya mdimi akupagula ngoto na mbuzi. 33Naike ngoto ntendele yakwe ya kulume, na mbuzi ntendele ya kumoso. 34Akaheza Seuta na awagambe wadya wekulume kwakwe, ‘Soni, nyuwe mjimbikwe ni Tate! Hokelani useuta mwikiwe kukongela nkongo mo kuumbwa kwe isi. 35Nendaga na sala, mninka nkande, nendaga na nchilu mwaninkaga mazi, nendaga mjeni, mwanihokelaga, 36nani mwazi niyo mwanivisa, nendaga mnyonje, mwezaga kunikaula, nendaga mwedijeleza, mwezaga kunitalamkila.’

37“Wantu wawoneke wedi nawamhitule, Zumbe, ni chipindi chihi chakuwonaga una sala niyo chakwinka nkande, hegu nauna nchilu niyo chakuywesa? 38Ni ini naho chakuonaga wi mjeni, niyo chakuhokela, hegu wi mwazi niyo chakuvika? 39Ni ini chakuwonaga wi mnyonje, hegu mwechifungo, niyo cheza kukukaula? 40Seuta nawahitule, ‘Nawagambilani chindedi, ivyo muwadamanyize wamwe mwa awo walukolo wangu wadodo, mnitendela miye!’

41“Akajika nawagambe wadya we komkono wakwe wa kumoso, ‘Halaweni ho uso wangu, nyuwe mligitwe! Hitani ko moto wa mazuwa yose, ekiwe Mwavu na wandima wakwe! 42Nendaga nasala, hamninkile nkande, nendaga na nchilu, hamninkile mazi, 43Nendaga mjeni, hamnihokele, nendaga mwazi, hamnivisize, nendaga mnyonje na mwechifungo, mna hamwizile kunikaula.’

44“Nawamhitule, ‘Zumbe, ni ini chakuonaga una sala hegu nchilu, hegu mjeni, hegu wi mwazi, hegu wi mnyonje, hegu mwechifungo, hachikusankanile?’ 45Seuta na awahitule, ‘Nawagambilani chindedi, ivyo hemkumtendela yumwenga mwa wano wakuwazwa wadodo, hamnitendele miye.’ 46Wano nawegalwe kwe kanto dya mazuwa yose, mna wadya wawoneke wedi kulongozi kwa Chohile nawengile mo ujima wa mazuwa yose.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index