Хайлт хийх үг

Matayo 26

Ubala wa kumgwila Yesu

Mako 14:1-2; Luka 22:1-2; Yohana 11:45-53

1Yesu eze abinde kulonga yoseni ayo, awagamba wanampina wakwe, 2“Mvimanya kugamba, mazuwa maidi yakwiza nakutendeke na Pasaka, na Mwana ywa Mntu nalavigwe chani asulumizwe.”

3Niyo wakulu wa walavyantambiko na wadalahala wa wantu wadugana mndani mwe nyumba ya Mlavyantambiko Mkulu, akwitangwa Kayafa, 4waika ubala, chani wamgwile Yesu chinyele chani wamkome. 5Mna wagamba, “Vinasekutenda mwe ngasu ye Pasaka, sima kunalaile nkumbizi.”

Yesu ahakwa mavuta uko Besani

Mako 14:3-9; Yohana 12:1-8

6Umo Yesu endaga Besaniya mwe nyumba ya Simoni, akwitangwa mta matana, 7mvyele mta kasupa ka mavuta yakupwepweleka yakutagwa kwa hela zilozize kamwizila, amjidila mo mtwi wakwe hadya ekale mo kudya he meza. 8Wanampina wakwe weze wawone, niyo wehiwa, wagamba, “Kwaza kuno ni kwambwani? 9Mavuta yano nayakadaha kutagwa kwa hela zilozize, niyo wenkigwa wachiwa!”

10Yesu niyo abunkula, awagamba, “Nimbwani mwamsunka sunka yuno mvyele? Kanidamanyiza ndima yedi. 11Wachiwa mnanawo mazuwa yose, mna miye hachitende hamwenga mazuwa yose. 12Mvyele uyo kanijidila mavuta yakupwepweleka mo mwili wangu chani anike vyedi mo kuhambwa kwangu. 13Nawagambilani chindedi, kwa chausa cha kumkumbuka yuno mvyele, ntendwa idya adamanye naijendeleze hose Mbuli Yedi nailongwe mwe isi yose.”

Yuda azumila kumlavya Yesu

Mako 14:10-11; Luka 22:3-6

14Mwe chipindi icho yumwenga mwa wadya wanampina mlongo na waidi, zina dyakwe Yuda Isikaliyote, awabasa wakulu wa walavyantambiko, 15awauza, “Namninke chibwani uneva hamwinkiza Yesu kwenyu?” Niyo wamwinka matundu milongo mitatu ya hela. 16Kukongela aho Yuda naakalonda luhenyo lwa kumwinkiza Yesu kwawo.

Yesu adya nkande ya Pasaka na wanampina wakwe

Mako 14:12-21; Luka 22:7-13, 21-23; Yohana 13:21-30

17Zuwa dya nkongo dye Pasaka dye migate heijeligwe Hamila, wanampina wambasa Yesu na kumuza, “Waunga chikutendele hahi Inkande ye pasaka?”

18Yesu niyo awagamba waite ko mzi na kumgambila mntu yumwenga kugamba, “Mhinyi agamba, ‘Zuwa dyangu dihaguhi, miye hamwenga na wanampina wangu nachidye nkande ya Pasaka kwako.’” 19Wanampina niyo wadamanya enga viya wasigilwe ni Yesu, waikaga nkande ya Pasaka.

20Ivyo eze ibule chisingi kekala he nkande hamwenga na wadya mlongo na waidi. 21Umo nawakadya, Yesu agamba, “Nawagambilani chindedi, yumwenga ywenyu nanilavye.”

22Niyo wengilwa ni chinyulu vitendese, wakonga kumuza yumwe yumwe, “Zumbe, ni miye?”

23Ahitula agamba, “Natweze tonge dyakwe hamwenga na miye mwe bakuli nuyo akunga anilavye. 24Mwana ywa Mntu aita zakwe enga ivyo awandikilwe mwa Mawandiko ya Kukile. Mna hangi mwenye yudya mntu akunga amlavye! Nani vyedi mntu yudya hegu helekagwa.”

25Yuda, yudya mta kumlavya, amhitula, agamba, “Mhinyi, ni miye?”

Yesu amhitula, “Weye kulonga.”

Nkande ya Zumbe

Mako 14:22-26; Luka 22:14-20; 1Wakolinto 11:23-25

26Umo wendile wakadya, Yesu niyo aguha mgate, aujimbika, niyo aubesula, awenka wanampina wakwe akagamba, “Guhani mdye. Uno nuwo mwili wangu.”

27Akaheza aguha chikombe, amtogola Chohile, na kuwenka. Akagamba, “Nywani nyoseni,” 28“Ino niyo sakame yangu ya lagano, ikwitika kwachausa cha walozize chani walekeilwe masa yawo. 29Mna nawagambilani, saninywe naho kukongela haluse lweleko luno lwo mzabibu, kubula hadya nanizile kunywa impya hamwenga na nyuwe mo Useuta wa Tate.”

30Weze wabinde ukuchema, walawa kolwazo kwita ko Lugulu lwa Mizeituni.

Yesu alotela ukulemelwa ni Petulo

Mako 14:27-31; Luka 22:31-34; Yohana 13:36-38

31Naho Yesu akuwagamba, “Chilo cha dyelo, nyuwe nyose namwihizwe kwa chausa changu. Kwaviya viwandikwa, Chohile agamba, ‘Nanimtowe umdimi, ne idifyo dye zingoto nadimwagikane.’ 32Mna heza kuuyuka, naniwalongweleni kwita Galilaya.” 33Petulo ahitula, amgamba, “Wose wanakwasa, miye sahwase!”

34Yesu amgamba, “Chindedi nakugambila, weye chilo chino umo zogolo hadinati kwila, naunilemele nkanana ntatu.”

35Petulo amgamba, “Uneva vyaungwa nibanike hamwenga naweye navihaya mna sahulemele ng'o.”

Niyo wanampina wose walonga seivyo.

Yesu amlombeza Chohile uko Gesemane

Mako 14:32-42; Luka 22:39-46

36Akaheza, Yesu aita hamwenga na wanampina wakwe hantu hakwitangwa Gesemane, awagamba wanampina wakwe, “Ikalani hano, nite halombeze.” 37Amguha Petulo na wadya wana waidi wa Zebedayo, akonga kwingilwa ni usungu na tumbwaziko. 38Naho awagambila, “Nina usungu vidala mo moyo haguhi na kubanika. Ikalani hano, mcheleze hamwenga na miye.”

39Ajendeleza kulongozi hadodo, agwa chifudifudi, alombeza, agamba, “Tati yangu, vikadahika, champa chino chikombe, mna visekutenda enga viya hunga miye, mna saviya ukunga weye.”

40Awezila wadya wanampina, awabwila wagona. Amgamba Petulo, “Togola! Hamdahile kucheleza na miye kubula saa dimwenga? 41Chelezani, mlombeze, msekwiza kwingila mwe majezo, Muye wa mntu waunga kudamanya vyedi mna mwili uhwa.” 42Aita nkanana ya kaidi, alombeza, agamba, “Tati yangu, uneva havikudahika ichikombe chino cha masulumizo chinenege uneva sinywele, mna ivyo ukunga vitendeke.” 43Eza vituhu, awabwila wagona, kwaviya meso yawo yazamilwa ni ntongo.

44Awasa vituhu, aita, alombeza nkanana ya katatu, alonga mbuli iziya. 45Akaheza awezila wanampina wakwe, awagamba, “Mchei gonile? Kaulani, chipindi chibula Mwana ywa Mntu nalavywe mwe mikono ya wantu wata masa. 46Inukani, chiteni zetu! Kaulani, yudya akunga anihituke ehaguhi.”

Kugwilwa kwa Yesu

Mako 14:43-50; Luka 22:47-53; Yohana 18:3-12

47Umo achei kulonga, Yuda, yumwe wa wadya wanampina mlongo na waidi niyo eza hamwenga na fyo kulu dya wata mabamba na malungu. Nawasigilwa ni wakulu wa walavyantambiko na wadalahala wa wantu. 48Yuda, yudya akumhituka nakawenka chilagiso, akagamba, “Mntu uyo hunga kumsesa, uyo nuyo. Mgwileni.”

49Aho amsogeila Yesu, amlamsa, “Ndamsa Mhinyi!” Niyo amsesa.

50Yesu amgamba, “Mbwiyangu, damanya idyo ubasize.”

Waita, wamgwila Yesu. 51Yumwenga mwe wadya na we hamwenga na Yesu achumiza umkono wakwe, asomola idibamba dyakwe, amtowa mndima ywa mlavyantambiko mkulu, amsenga idigutwi. 52Aho Yesu amgamba, “Vuza idibamba dyako mwe yala yakwe. Wose nawatoze bamba, nawakomwe kwa bamba. 53Hegu hamanyize kugamba nadaha kumlombeza tate, naye adaha kunigaila wankondo wa bunga dya kwembingu kujinka mlongo na maidi ya wandima wa kwembingu? 54Ivyo nayachinte vivihi Mawandiko Yakukile yakugamba nivyo vikungwa vitendeke?”

55Ichipindi icho Yesu niyo alugambila ludya ulukudidi lwa wantu wezile kumgwila, “Togolani, mlawa enga kwiza kumgwila mpolaganyi wata mabamba na malungu chani mnitoze? Chila zuwa nani mwe nyumba nkulu ya Chohile hahinya, mna hamnigwile. 56Mna yano yose yalaila, chani mawandiko ya wawoni yachinte.”

Niyo wanampina wose wamwasa, wanyilika.

Yesu Kwechitala

Mako 14:53-65; Luka 22:54-55, 63-71; Yohana 18:13-14, 19-24

57Wadya wamgwile Yesu niyo wamwigala kwa Mlavyantambiko Mkulu akwitangwa Kayafa, hantu wahinya Sigilizi na wadalahala wendile wadugana. 58Petulo nakamtimila kwa luhalehale kubula kungwelo kwa Mlavyantambiko Mkulu, engila kunyumba hamwenga na wambizi chani adahe kuziwona mbuli zose zikunga zilaile. 59Ivyo wakulu wa walavyantambiko na wadya wose we chitala walonda mbuli za udanti kulawana na Yesu, chani wamkome. 60Mna hawabunkule ulosi wowose, hamwenga na ivyo wantu walozize naweza wamlongeile udanti. Nkomelezo weza waukuzi waidi, 61wagamba, “Yuno nakagamba, ‘Nadaha kuivuna Nyumba nkulu ya Chohile, na kuizenga naho kwa mazuwa matatu.’ ”

62Mlavyantambiko Mkulu achimala amgamba Yesu, “Nimbwani hukuhitula mbuli? Wano walonga vikukulanga weye?” 63Mna, Yesu kanyamala dwi. Mlavyantambiko Mkulu amgamba, “Kwelise kwa zina dya Chohile mta ujima, chigambile hegu weye nuyo Kulisito Mkombola, Mwana ywa Chohile!”

64Yesu amhitula, “Heye, ni saivyo ukulonga. Mna nawagambilani, kukongela haluse nammuwone Mwana ywa Mntu kekala ntendele ya kulume kwa Chohile mta nguvu zose, akeza kulanga kwa maingu ya kwembingu!”

65Niyo Mlavyantambiko Mkulu atatula izisuche zakwe na kugamba, “Mntu yuno kahuluta! Chaungilani vituhu ukuzi mwakwe? Kaulani, mwiva ivyo ahulute. 66Nyuwe mwafanyanya vihi?”

Wahitula, “Ana masa aungwa akomwe!”

67Niyo wamtwela mate mo uso, wamtowa. Watuhu wamtowa maihi, 68wakagamba, “Elo, Kulisito Mkombola, lavya uwoni, ni yuhi akutoile!”

Petulo amlemela Yesu

Mako 14:66-72; Luka 22:56-62; Yohana 18:15-18, 25-27

69Petulo nakekala kweise kouwa. Mndima yumwenga wa chivyele ambasa, agamba, “Weye nawe na wihamwenga na Yesu ywa Galilaya.”

70Mna kalemela mwa meso ya wose, akahitula, “Simanyize idyo ukulonga.” 71Umo akafosa ko lwivi, mndima mtuhu ywa chivyele kamwona, niyo awagambila wadya wantu nawehadya, “Mntu yuno nehamwenga na Yesu ywa Nazaleti.”

72Petulo alemela vituhu kwa kwelisa, “Simmanyize mntu yuno!” 73Weze wekale hadodo, wantu na wehadya niyo wambasa Petulo, wamgamba, “Chindedi, weye nawe na wi yumwenga wawo, kwaviya milongele yako yalagisa kulaila Galilaya.”

74Niyo Petulo agamba, “Chohile kamanya nalonga chindedi, neligita na kwelisa uneva nalonga udanti, simmanyize uyo mntu!”

Ahadya zogolo niyo dyaila. 75Petulo akumbuka mbuli idya agambilwe ni Yesu, “Umo zogolo hadinati kwila, naunilemele nkanana ntatu,” Ivyo afosa kweise, niyo aila vidala.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index