Хайлт хийх үг

Matayo 28

Uuyuko

Mako 16:1-10; Luka 24:1-12; Yohana 20:1-10

1Dize dijinke zuwa dya Kuhumula, luvi dyakwe zuwa dya nkongo dya juma, Maliyamu Magidalena na yudya Maliyamu mtuhu waita wakukaula imbila. 2Chipumpa kulaila chisingisa chikulu mwe isi, kwaviya mndima ywa kwembingu ywa Zumbe kasela kulaila kwembingu, kafingilisa diya diyuwe digubike imbila kunkanda nakudikaila. 3Nakekala enga lumwemwe na suche zakwe na zikang'ala chwee. 4Vikaheza wadya wamizi we mbila wogohesa na kuzingiza, wekala saviya wabanike.

5Yudya mndima ywa kwembingu ahitula, awagamba wadya wavyele, “Msekogoha, kwaviya sivimanya kugamba mwamlonda Yesu, yudya atungikwe. 6Hahali hano, kauyuka, saviya alongaga. Soni mkaule hantu hadya wamwikaga. 7Sunguzani mwite haluse, mka wagambile wanampina wakwe, ‘Kauyuka mwe wabanike, naho awalongwela kwita Galilaya, nuko na mumuwone!’ Elo siwagambilani kale.”

8Wanyaguliza kuhalawa he mbila, wakogohesa naho wengilwa ni chinyemi chikulu. Waguluka kuwagambila wanampina wakwe mbuli idya.

9Aho Yesu adugana na wadya wavyele na kuwalamsa, awagamba, “Ahoni.” Wamsogeila wamfikila madi, wamvikila. 10Yesu niyo awagamba, “Msekogoha, hitani mkawagambile walukolo wangu waite Galilaya, nauko nuko wakunga waniwone.”

Mbuli ya wamizi

11Wadya nawo umo wakaita, wankondo watuhu niyo wengila mo mzi, wawagambila wakulu wa walavyantambiko zimbuli zose zilaile. 12Wadugana hamwenga na wadalahala, walosana, wawenka wankondo hela zilozize, 13wakagamba, “Gambani, kugamba wanampina wakwe weza neichilo niyo wabawa umwili wakwe umo suwe chigonile. 14Uneva liwali aneva imbuli ino, suwe nachilosane naye chani mnase kwingila mwe nkumbizi.”

15Ivyo waziguha ziya zihela, wadamanya saviya wagambilwe. Imbuli iyo ijendeleza mwa Wayahudi kubula vino dyelo.

Yesu awalaila wanampina wakwe

Mako 16:14-18; Luka 24:36-49; Yohana 20:19-23; Matayo 1:6-8

16Wadya wanampina mlongo na imwenga niyo waita Galilaya kubula ko lugulu ludya wasigilwe ni Yesu. 17Weze wamwone, wamfikila madi, mna watuhu mgati mwawo na wana nkama. 18Akaheza Yesu niyo awasogeila, na awagamba, “Sinkigwa udahi wose wa kwembingu na mwe isi. 19Elo, hitani, mkawatende wantu wose we isi watende wanampina wangu, mkawabatiza kwa zina dya Tate, na Mwana na Muye Ukukile. 20Muwahinye kutoza amalagiso yose niwenkileni. Naho mmanye kugamba miye nihamwenga nanyuwe mazuwa yose kubula ko udumo we isi.”

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index