Хайлт хийх үг

Ugubulo 21

Mbingu mpya na si Mpya

1Niyo nawona mbingu mpya na si mpya. Mbingu ya nkongo na isi ya nkongo vyagila, bahali nayo yaga. 2Naho niyo nawona mzi ukukile kugamba Yelusalemu mpya, ukusela kulaila kwembingu kwa Chohile, nendile wikwa vyedi enga msolwa ahambigwe vyedi adugane na mgosiwe. 3Neva izwi kulu kulaila kwe chigoda cho uzumbe dikagamba, “Kaula! Wikalo wa Chohile wi mwa wantu. Nekale mwawo nawatende wantu wakwe nawo nawatende Chohile ywawo. 4Uyo nahanguse mesozi yawo yose kwaviya file haitendeke naho hegu usungu hegu ulumi naho ndilo. Kwaviya isi ya kale ijinka.”

5Niyo yudya ekale mwe chigoda cho uzumbe agamba, “Haluse, nadamanya vintu vyose vitende vihya.” Naho anigamba, “Wandika mbuli zino, kwaviya ni za ukanuni na chindedi.” 6Naho agamba, “Vichinta! Miye ni Alufa na Omega, ywa nkongo na ywa Udumo. Mta nchilu na nimwinke mazi ya kunywa heyena maliho kulaila mwe mifajo yo ujima. 7Mhuda yoyose nahokele yano, miye nanitende Chohile ywakwe, uyo natende mwanangu. 8Mna wantu wakogoha, na hewekuzumila na wakwaza na wakomi na wagonyi na wasai na wakuvikila matukulu, na wadanti wose hantu hawo ni kwe ndiwa imemile mayuwe ya chola yakwaka, ino ni file ya kaidi.”

Yelusalemu mpya

9Niyo yumwenga ywa wadya wandima wa kwembingu mfungate wendile na mabakuli mfungate yamemile nkomano mfungate za udumo, keza na kunigamba, “So! Miye nahulagise msolwa mkaza Mwanangoto.” 10Muye wa Chohile niyo waningila, muye uyo niyo anigala kolugulu lukulu naho lutali. Kanilagisa mzi ukukile, nuwo Yelusalemu wendile ukasela kulaila kwembingu kwa Chohile. 11Uwo mzi ukang'ala kwa ukulu wa Chohile. Ung'azi wakwe nendile saviya yuwe dya yombe kulu dikwitangwa yasipi, dikumweka saviya chelole. 12Nendile ukazungulukwa nu ugoma mtali naho mkulu una nyivi nkulu mlongo na mbili na chila lumwenga nalukadimwa ni mndima ywa kwembingu. Mlanga mwa chila lwivi na mwandikwa zina dimwe dya mazina ya makabila mlongo na maidi ya Waizulaeli. 13Nendile kuna nyivi ntatu chila ntendele, ntendele ya ulailo wa zuwa nyivi nkulu ntatu, ntendele ya kwa mwenye mzi nyivi nkulu ntatu, ntendele ya chibula nyivi nkulu ntatu na ntendele ya uswelo wa zuwa nyivi nkulu ntatu. 14Na ugoma uzunguluke umzi uwo lwendaga luna mayuwe ya msingi mlongo na maidi na mlanga mwe chila yuwe nendile kuwandikwa zina dya yumwenga ywa wadya wasigilwa mlongo na waidi wa Mwanangoto. 15Mndima ywa kwembingu yudya endaga akalonga na miye endaga ana nkome ya kuhimila ya zahabu chani auhime umzi udya nezinyivi zakwe na ugoma wakwe. 16Umzi wenye wendaga una ntendele nne, uzangalamu na utali wakwe viligana. Ivyo, mndima ywa kwembingu kahima umzi udya kwa idya inkome yakwe, wandaga una utali na uzangalamu na utali wa kwita kulanga wendaga ni chilomita elufu mbili na magana mane. 17Niyo ahima ugoma wakwe, unene wendaga ni mita milongo mtandatu kuligana na chihimo cha chiuntu chiya mndima ywa kwembingu ahimile. 18Ugoma wendaga uzengwa na mayuwe ya yombe kulu dya yasipi, na umzi wenye nendile uzengwa na zahabu ilenguke ikumweka saviya chelole. 19Na vipinka vyo ugoma vyo msingi wo mzi uwo vyendaga vihambwa kwa chila aina ya mayuwe ya yombe kulu. Yuwe dya nkongo dyendaga ni dya yasipi na dya kaidi dyendaga salifaya na dya katatu dyendaga ni kalikedoni na dya kane dyendaga diketangwa zumalidi. 20Dya shano ni sadoniki dya mtandatu ni akiki na dya mfungate ni kilisolito na dya mnane ni zabalajadi na dya chenda ni mayuwe ya topazi na dya mlongo chilisopalazo na dya mlongo na imwe ni yasinto na dya mlongo na mbili ni dya amasito. 21Izinyivi zinkulu mlongo na mbili zendaga ni lulu milongo midi na mbili, chila lwivi lwendaga ludamanywa kwa lulu imwenga. Sila nkulu yo mzi yendaga idamanywa kwa zahabu ilenguke ing'aile enga chelole.

22Siwone nyumba nkulu ya Chohile mo mzi uwo, kwaviya Zumbe Chohile Mkulu mta Udahi na yudya Mwanangoto weyumo hantu hakwe. 23Umzi udya haukunga zuwa hegu mnenge kuumulikila, kwaviya ukulu wa Chohile waumulikila, na Mwanangoto nuyo ita yakwe. 24Wantu wa si zose nawekale mo ukuka wakwe, maseuta we isi nawo nawawigaile ugoli wawo. 25Nyivi nkulu nazifugulwe ulonaulo kwaviya umo hakutende na chilo. 26Vintu vyedi na ugoli wa wantu wa si zose nawigalwe umo mndani. 27Mna hahana chintu chochose nachitende chizavu nachingile umo ng'o, naho mntu yoyose akudamanya mbuli zikwihiza hegu za udanti hengile. Ni wadya du wawandikwe mwe chitabu cho ujima cha Mwanangoto nawo nawengile mndani.

Lagano hya

© The Word For The World and Pioneer Bible Translators, 2014

More Info | Version Index