Хайлт хийх үг

MATÍO 22

Žsaka' ḻebe Jesús kan nak che lni che yeḻa' ẕchag na'

1Da' yoble Jesusen' bcháḻjḻene' benne' ka' žónḻengake' Ḻe' tẕen. Bsaka' ḻebe', na' wnné':

2—Kan gak chegak benne' ka', benne' chó'ogake' gan ẕnna bia' Dios ya'abá chie', naken kan gok chegak benne' ka', bḻiž to benne' wnná bia' ḻégake' kate' bene' lni che ža ẕchag na' x̱kwide' byo chie'. 3Bseḻe'e ni'a ne'e ka' nich chejx̱í'gake' benne' ka' ba bḻiže' nich yídgake' lni chebe', san bi gónegekle' yídgake'. 4Naž bseḻe'e yebaḻe ni'a ne'e ka', na' gože' ḻégake': “Le chejzenle benne' ka' ba bḻiža', na' ye'le ḻégake': Le wia nga, ba nzí'ni'a da' gawžo. Ba betto' x̱peža' ka', na' ḻezka' bia beže ženne' chia' ka'. Yógo'te ba wẕí'ni'a. Le da, soažo lni che x̱kwide' chia', bin' ẕchag na'be'.” 5Benne' ka' bejḻížgake' bi wdápegake' ḻégake' ba la'ne, na' jake' che chégake'. Toe' yjene' žin, na' yetóe' wyeje' chje'w chjete'. 6Yebaḻe' béx̱wgake' ni'a ne'e ka', na' ben zí'gake' ḻégake', na' bétgake' ḻégake'. 7Kate' benne' wnná bian' benle' da' ni, bže'e, na' bseḻe'e benne' chie' ka', benne' žjake' ḻo wdiḻe, na' bétgake' benne' wet benách ka', na' bzéygake' lážgake'. 8Naž benne' wnná bian' gože' ni'a ne'e ka', na' wnné': “Da' li ba wẕí'ni'a che lni na', san benne' ka' bḻiža' bi gókgake' zi yedjénḻengake' neda' tẕen lni. 9Le chej na'a gan nak ḻo nez ka', na' le wḻíž yógo'te benne' ka' chejx̱áka'le ga na' nich yídgake' lni che x̱kwide' chia', bin' ẕchag na'be'.” 10Naž bžojgak ni'a ne'e ka', na' jake' gan nak ḻo nez ka', na' btóbgake' yógo'te benne' ka' bejx̱áka'gake' ga na', benne' chawe' ka' na' benne' wen da' kegle ka', na' gan žak lni wža'ten benách ka'.

11’Kate' wyó'o benne' wnná bian' ga na' nich wie' benne' ka' zej ndobe' ga na', bḻe'ele' to benne' bi nakwe' laže' zaka' dan' bneẕjwe' chegak benne' ka' nníta'gake' lni na'. 12Naž gože' bennen': “Bicha'a, ¿zo' nga, na' bi nako' laže' zaka' dan' bneẕjwa' chegak benne' ka' nníta'gake' lni?” Bennen' wzóa žize'. 13Naž benne' wnná bian' gože' ni'a ne'e ka', na' wnné': “Le wchéj ni'a na' bennen', na' le chejžó'n-ne' na'le gan že' choḻ, gan kweže', na' wx̱éj laye'e ḻo yeḻa' nyache' ḻaže' chie'.”

14Naž Jesusen' gože' benne' yodo' ka':

—Benne' zan bḻiža', san babze benne' ka' nbégake'.

Ẕchaḻj Jesús che da' žíẕjwžo lazžo

(Mr. 12:13‑17; Lk. 20:20‑26)

15Naž beza'gak benne' yodo' fariseo ka' ga na', na' béngake' x̱tíža'gake' nich góngake' ga nna Jesusen' to nich gak yesbága'gake' Ḻe' ẕia. 16Nich góngake' ki bséḻa'gake' baḻe benne' ka' žónḻengake' ḻégake' tẕen gan zoa Jesusen', ḻen benne' ka' žónḻengake' Herodes tẕen. Benne' ka' góžgake' Jesusen':

—Benne' wsedle, nnezlto' ẕchaḻjo' Le' káteze naken, na' nak dot da' li da' žsedlo' kan naken che Dios, na' bi ẕzi'o da' ẕnnázegak benách kan nak chio', dan' bi ẕchi'a ḻažo'o benách ka' kan nak da' želnnaze'. 17Bzenle neto'. ¿Biẕ ẕnno' le'? ¿Žon byenen o bi žon byenen chíẕjwto' lazto' che benne' Sésar, bennen' yež zi'to', bennen' ẕnna bi'e žo'o?

18Žákbe'ele Jesusen' žénegekle' kwéjgake' Ḻe' diža', nich gak yesbága'gake' Ḻe' ẕia, na' gože' ḻégake':

—Ḻe'e, benne' ka' ẕḻoé'ezele chawe' kwinle, ¿biẕ chen' ẕnnale da' wzóan neda' žoa'a ya'a? 19Le wḻoé'el neda' to mežw da' žíẕjwle lazle.

Naž bḻoé'egekle' Ḻe' to mežw che yež Roma. 20Jesusen' wnnable' ḻégake', na' wnné':

—¿Noẕ benne' da' ni ḻawe', na' noẕ benne' nyejw le' ḻe'e mežw ni?

21Góžgake' Ḻe':

—Che benne' Sésar da' ka'.

Naž Jesusen' gože' ḻégake':

—Le chiẕjw benne' Sésar da' zej naken che benne' Sésar, na' Dios da' zej naken che Dios.

22Kate' béngekle' da' ni, bebángekle' kan nak diža' chawen' da' bchaḻj Jesusen'. Belka'ne' Ḻe', na' ḻa' bezá'tegake' ga na'.

Želnnable' Jesús kan žaḻa' yebangak benne' gat ka'

(Mr. 12:18‑27; Lk. 20:27‑40)

23Ḻa' ža na'ze benne' yodo' saduseo ka', benne' ka' ẕnnágake' bi yebangak benne' gat ka', wbíga'gake' gan zoa Jesusen'. Wnnábgekle' Ḻe', 24na' wnnágake':

—Benne' wsedle, Moisés wnné': “Cha' gat to benne' zoa ẕo'le, na' bi zoa no x̱kwide' chie', bi' biche' bennen' žaḻa' wchág ná'ḻenbe' ẕo'le', nich soa ẕa'só benne' bíche'ben', bennen' gote'.” 25Wnníta'gak gaže bi' byo ka' zej nak bíche'gakbe' gan zoato'. Bi' byo nežw bchag ná'ḻenbe' to no'le, na' gotbe'. Dan' bi wzóa no x̱kwide' chebe', x̱kwide' bežopen' bchag ná'ḻenbe' no'le wzeben' che bi' bíche'ben'. 26Ḻezka' goken che x̱kwide' bežopen', na' ḻezka' che x̱kwide' beyonnen', na' toze kan goken chegak gážtebe', dan' gótgakbe' yógo'tebe'. 27Kate' ze ḻawte ḻezka' got no'len'. 28Na'a, kate' žin ža yebangak benne' gat ka', ¿nole bi' gaže ka' gak no'len' chebe', dan' yógo'tebe' bchag ná'ḻengakbe' no'len'?

29Naž bechebe Jesusen', na' gože' ḻégake':

—Nchíx̱ele ḻe'e dan' bi žejní'ilele da' nyejw ḻe'e yiche la'y, na' dan' bi nónbia'le yeḻa' wak che Dios. 30Kate' žin ža yebangak benne' gat ka', biž gak yeḻa' ẕzoaḻen no'le, na' bi wchág ná'gake', san gákgake' kan zej nak wbás la'y ka' che Dios, wbás ka' nníta'gake' ya'abá chie'. 31Cha' yebangak benne' gat ka', ¿bi na' goḻ-le dan' gožkze Dios ḻe'e? 32Ki wnné': “Neda' naka' Dios che Bran, na' Dios che Isaak, na' Dios che Jakob.” Dios bi nake' Dios chegak benne' gat ka', benne' nátgake' to chi'ize, san nake' Dios chegak benne' ban ka', benne' nníta'gake' nbángake' ḻa'kze gótgake' ža ni'te.

33Kate' béngekle benne' ka' nníta'gake' ga na' da' ni, bebángekle' ni'a che dan' žsedle Jesusen' ḻégake'.

Da' bchi'le Dios gonžo da' naken blo

(Mr. 12:28‑34)

34Kate' gókbe'egekle benne' yodo' fariseo ka' da' ben Jesusen', kan bnnita' žie' benne' yodo' saduseo ka', naž bdóbgake' yógo'tegake' gan zoe'. 35Zoa to benne' ládjwgake' ga na', benne' nsedle' da' bsedle Moisés, na' gónele' si' bi'e Jesusen'. 36Che ḻen wnnable' Jesusen', na' wnné':

—Benne' wsedle, ¿biẕle dan' bchi'le Dios gonžo naken blo?

37Jesusen' gože' ḻe':

—Bži'il X̱ano' Dios dot ḻažo'o, na' ḻo dot yichj ḻaẕdo'o, na' ḻo dot yeḻa' žejní'il chio'. 38Da' ni naken da' bchi'le Dios da' naken blo, na' nakžen ẕen. 39Da' bchi'le Dios da' naken da' bežope, naken tḻebe, na' ki ẕnnan: “Bži'il lježo' kan nži'il kwino'.” 40Da' chopen ki, da' ka' bchi'le Dios, zej naken gan zegak yógo'te da' bchi'le Dios, na' yógo'te da' bsédgekle benne' ka' bcháḻjgake' ḻo wláz Dios.

¿Noẕ benne' nak Benne' Cristo ẕi'ne'?

(Mr. 12:35‑37; Lk. 20:41‑44)

41Katen' zej nnita' tẕen benne' yodo' fariseo ka', Jesusen' wnnable' ḻégake', 42na' wnné':

—¿Biẕ ẕnnale ḻe'e che Benne' Criston'? ¿Noẕ benne' nak Benne' Criston' ẕi'ne'?

Beží'igake', na' wnnágake':

—Ẕa'só Dabí nake'.

43Naž Jesusen' gože' ḻégake':

—¿Biẕ chen' Dabí na'kze bchaḻje' kan nak chie', na' wnné': “X̱ana'?” Ki wnné' katen' bchaḻje' ḻo wláz Dios Be' La'y, na' wnné':

44X̱anžo Dios gože' X̱ana':

“Wžé' kwita' ḻi ža,

na zejte gona' ga wzóa ẕibgak benne' ka' x̱ni'o, benne' bi ẕḻé'egekle' Le' chawe'.”

45Cha' Dabín' wnné' nake' X̱ane', ¿nakx̱kze naken, ẕnnale ḻe'e nake' ẕa'só Dabín'?

46Bi gok no benne' yeži'e, na' kate' wzó ḻaw ža na', bi bežogle no benne' bi da' nnable' Ḻe'.

Dižaʼ chaweʼ kub len Salmo kaʼ

© 2002, Wycliffe Bible Translators, Inc. More Info | Version Index